Nieuws

Pensioenspecial

 

Het pensioenakkoord

Nieuwsoverzicht

10-12-2019 Update Stichting Hagee Pensioenfonds


Onlangs vond de bestuursvergadering van Stichting Hagee Pensioenfonds plaats. Naast de periodieke pensioenspecial die afgelopen week op de mat is gevallen bij iedereen die aangesloten is bij Hagee, vertellen we jullie graag meer over actuele en lopende zaken binnen Hagee.

Samenstelling bestuur Pensioenfonds

De zittingstermijn van Robert van Groningen is verlengd. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor de laatste verkiezingen. Robert neemt opnieuw voor 6 jaar zitting in het bestuur.

Dekkingsgraad en rekenrente

In de laatste pensioenspecial van Hagee legden we al uit wat de dekkingsgraad is. Dit is de verhouding tussen het vermogen - door beleggingen en vermogen op de bank - van het pensioenfonds enerzijds en haar verplichtingen anderzijds: het bedrag dat het pensionfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen betalen.

De huidige dekkingsgraad ligt op 111,3% (stand eind oktober 2019). Dit is lager dan gewenst, maar hoger dan een aantal grote pensioenfondsen als ABP, PME en PMT. Deze zijn de laatste jaren vaak in het nieuws; zij moeten mogelijk volgend jaar al gaan korten op de pensioenen. Bij ons is hier geen sprake van.

De verplichtingen moeten we berekenen met een rekenrente. Deze rekenrente, die wordt voorgeschreven door De Nederlandsche Bank, is dermate laag dat dit uitdagingen creëert voor wat betreft de hoogte verplichtingen. Anderzijds zijn de rendementen die Hagee maakt op de beleggingen dit jaar op een goed niveau; rond de 20%.

Vooruitzichten

Het bestuur heeft gesproken over de premie en opbouw voor 2020. Door de aanhoudende druk op de dekkingsgraad is de kans aanwezig dat we maatregelen moeten nemen. Het is mogelijk dat bij een gelijkblijvende premie - 33,6% van het pensioengevend salaris - de opbouw van het pensioen verlaagd wordt. In de volgende bestuursvergadering wordt hier over een besluit genomen. Uiteraard zullen we na afloop hierover berichten.

Meer weten over jouw pensioen?

Op de website van Hagee, hagee.nl, kun je in Mijn Hagee, je eigen beveiligde omgeving, zien hoe je pensioen bij Hagee eruit ziet, en zelf berekenen wat het effect op je pensioen is in een aantal situaties, bv eerder met pensioen gaan, of hoog/laag constructies. Ook kun je je UPO inzien.
20-01-2020 Verhoging van pensioenen


Verhoging opgebouwd pensioen

Het bestuur van Hagee Stichting heeft besloten de opgebouwde en ingegane pensioenen met ingang van 1 januari 2020 te verhogen met 0,55%. Het besluit is gebaseerd op het bestaande beleid en een beleidsdekkingsgraad per 31 oktober van 112,1%.

De verhoging is de derde in drie opeenvolgende jaren. In 2019 zijn de pensioenen verhoogd met 1,13% en in 2018 met 0,50%. De verhogingen zijn niet vanzelfsprekend. Dit kan alleen als de financiële positie dit toelaat.

Verlaging pensioenopbouw

De financiële positie van het fonds is voldoende om de pensioenen te verhogen. Voor de pensioenopbouw gelden andere regels.

De rente is een belangrijke factor bij de bepaling van de pensioenopbouw. Omdat de rente in 2019 sterk is gedaald, is er eigenlijk meer premie nodig om later hetzelfde pensioen te kunnen betalen. De premie staat echter vast, daarom is de pensioenopbouw in 2020 verlaagd naar 1,600%. In 2019 was de pensioenopbouw 1.637%. Door deze maatregel krijg je later iets minder pensioen. Bij een salaris van € 35.000 per jaar bouw je € 7 pensioen per jaar minder op. Bij een salaris van € 50.000 per jaar bouw je € 13 pensioen per jaar minder op.

Meer weten over jouw pensioen?

Op de website van Hagee, hagee.nl kun je in Mijn Hagee, je eigen beveiligde omgeving, zien hoe je pensioen bij Hagee eruit ziet en zelf berekenen wat het effect op je pensioen is in een aantal situaties, bv eerder met pensioen gaan, of hoog/laag constructies. Ook kun je je Uniform Pensioen Overzicht inzien.
26-02-2020 Pensioenwereld in beweging


Pensioenwereld in beweging

De bestuursvergadering van 14 februari jl. stond in het teken van de ontwikkelingen in de pensioenwereld. Wet- en regelgeving op pensioengebied veranderen heel snel waardoor het bestuurswerk steeds uitdagender wordt. En dan gaat ook nog eens het hele pensioenstel op de schop.

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving zijn voor heel veel fondsen aanleiding geweest om de handdoek in de ring te gooien. De fondsen zijn opgehouden te bestaan en de rechten van de deelnemers overgedragen aan andere uitvoerders. In de vergadering van 14 februari heeft het bestuur zich verdiept in de alternatieve mogelijkheden om de regeling uit te voeren. Wat zijn de voor- en nadelen van bijvoorbeeld een bedrijfstakpensioenfonds of een algemeen pensioenfonds? Hebben werkgevers en werknemers dan nog invloed op de regeling en wat zijn de toekomstperspectieven? Deze en nog andere vragen zijn aan de orde gekomen zonder daar conclusies uit te trekken.

Pensioenstelsel van de toekomst

Vorig jaar is er op landelijk niveau een akkoord gesloten over het pensioenstelsel van de toekomst. In het akkoord zijn stippen op de horizon gezet. Concreet heeft het akkoord geleid tot een langzamere stijging van de AOW leeftijd dan eerder voorzien. Daarnaast is een tiental werkgroepen aan de slag gegaan om de wegen naar de horizon uit te stippelen. Het meest concreet lijkt het idee om het huidige systeem van premieheffing op de schop te gooien. Jonge werknemers moeten meer gaan opbouwen dan oudere werknemers. Dit heeft grote gevolgen voor het pensioen dat in toekomst opgebouwd kan worden. Moet dit voor de huidige werknemers gecompenseerd worden? En zo ja hoe zou dat kunnen? Deze en heel veel andere vragen moeten nog worden ingevuld en daarna in wetgeving worden omgezet. Voor het bestuur is het van belang op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen zodat later goed onderbouwde besluiten genomen kunnen worden. Het pensioenakkoord zal voorlopig op de agenda blijven staan!

Meer weten over jouw pensioen?

Op de website van Hagee in MijnHagee, in je eigen beveiligde omgeving, kun je zien hoe je pensioen bij Hagee eruit ziet en zelf berekenen wat het effect op je pensioen is in een aantal situaties, bv eerder met pensioen gaan, of hoog/laag constructies. Ook kun je je Uniform Pensioen Overzicht inzien.
19-03-2020 Dekkingsgraad gedaald in februari


In de laatste weken zijn de koersen op de aandelenmarkten en de rentes sterk gedaald.

Het Corona-virus, de sterk gedaalde olieprijs zijn daar de belangrijkste oorzaken van.

Ook Hagee heeft daar veel last van. De dekkingsgraad is in de maand februari gedaald naar 106%. En sindsdien zijn de financiële markten nog verder onderuitgegaan. Dit is dit natuurlijk heel vervelend, maar het fonds belegt voor de lange termijn.

Of de lage dekkingsgraad gevolgen heeft voor uw pensioen kunnen we nog niet zeggen. We houden de vinger aan de pols en nemen pas aan het einde van het jaar een besluit over de hoogte van uw pensioen(opbouw).

Hier vindt u meer informatie over de actuele dekkingsgraad.
17-04-2020 Gevolgen van de Coronacrisis voor Hagee


Gevolgen van de Coronacrisis voor Hagee

De pensioenfondsen worden zwaar geraakt door de coronacrisis. Hagee is hierop geen uitzondering maar gelukkig zat er nog wat vet op de botten. Het fonds kan wel een stootje hebben, maar de reserves zijn nu toch wel erg geslonken. Vooralsnog heeft dat geen invloed op de pensioenopbouw of de pensioenuitkeringen. Eind december van dit jaar is het officiële meetmoment waarop het bestuur bepaalt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

In de afgelopen bestuursvergadering is vanzelfsprekend veel aandacht geweest voor deze crisis en de mogelijke gevolgen daarvan voor het fonds. Op basis van een drietal scenario’s voor de rest van het jaar is gekeken naar welke gevolgen deze zullen hebben voor het fonds en welke maatregelen er dan genomen kunnen worden. Op deze manier en door het volgen van de ontwikkelingen, bereiden we ons voor op de komende tijd.

Bestuurders van het fonds en de medewerkers van het pensioenfonds werken zoveel mogelijk vanuit huis; het werk gaat gewoon door en ook de betaling van de pensioenen komt niet in gevaar.

Als je vragen hebt, kun je gewoon terecht bij het pensioenbureau telefonisch (020-5450361) of per e-mail (pensioenbureau@technischeunie.com).

Nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van Hagee moet verantwoording afleggen aan een Verantwoordingsorgaan. In dit orgaan zit een vertegenwoordiger van de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden. De werknemers werden vertegenwoordigd door Henk-Jan Koeman en de gepensioneerden door Lex Coppoolse. Beiden hebben aangegeven hun werkzaamheden voor het Verantwoordingsorgaan niet te willen voortzetten. Als nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan zijn benoemd Hans Bloemen (namens de gepensioneerden) en Paul de Nooijer (namens de werknemers). Omdat voor beide functies maar 1 kandidaat was zijn er geen verkiezingen gehouden.

Op de hoogte blijven over jouw pensioenfonds?

Maandelijks publiceren we de dekkingsgraad op onze website.

Op de site vind je ook persoonlijke informatie over jouw pensioen.
01-07-2020 Het Jaarverslag, de Coronacrisis en het Pensioenakkoord


Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 is door het bestuur vastgesteld en wordt gepubliceerd op de website van het fonds evenals een korte samenvatting.

Coronacrisis

Het hoogtepunt van de uitbraak van het coronavirus lijkt in een groot aantal Europese landen voorbij. In andere landen in de wereld woedt het virus nog steeds. Ook Hagee is zwaar getroffen door de economische gevolgen van het virus. De dekkingsgraad van het fonds heeft kort onder de 100% gestaan maar staat daar inmiddels weer boven de 100%.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Iedere 2 weken wordt gekeken hoe de economie zich ontwikkeld en wat de gevolgen voor het fonds zijn. Zoals het er nu naar uitziet lijken de gevolgen beperkt te blijven. De onzekerheid blijft echter groot.

Pensioenakkoord

Afgelopen week heeft minister Koolmees de hoofdlijnennotitie over de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. In de notitie wordt een ruwe schets gegeven van het nieuwe pensioenstelsel dat over een aantal jaren van kracht moet worden.

In het stelsel blijven solidariteit en collectiviteit gehandhaafd. Deelnemers in de regeling bouwen voortaan geen pensioen meer op maar een persoonlijk vermogen dat door het fonds wordt beheerd. Ook wordt er een solidariteitsreserve opgebouwd om schokken tussen generaties op te vangen. Voordat het zover is moeten nog veel details worden uitgewerkt en in wetgeving worden vastgelegd. Wordt vervolgd.

Meer weten over jouw pensioen?

Op de website van Hagee, hagee.nl kun je in Mijn Hagee, je eigen beveiligde omgeving, zien hoe je pensioen bij Hagee eruit ziet en zelf berekenen wat het effect op je pensioen is in een aantal situaties, bv eerder met pensioen gaan, of hoog/laag constructies. Ook kun je je Uniform Pensioen Overzicht inzien.

Hagee Stichting 

Postbus 900

1180 AX Amstelveen

Telefoonnummer

020-5450361