Pensioenfonds Hagee stichting

Pensioenspecial
 
Een nieuw
pensioen

Bekijk hier de

corona infographic

Nieuwsoverzicht

10-12-2019 Update Stichting Hagee Pensioenfonds


Onlangs vond de bestuursvergadering van Stichting Hagee Pensioenfonds plaats. Naast de periodieke pensioenspecial die afgelopen week op de mat is gevallen bij iedereen die aangesloten is bij Hagee, vertellen we jullie graag meer over actuele en lopende zaken binnen Hagee.

Samenstelling bestuur Pensioenfonds

De zittingstermijn van Robert van Groningen is verlengd. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor de laatste verkiezingen. Robert neemt opnieuw voor 6 jaar zitting in het bestuur.

Dekkingsgraad en rekenrente

In de laatste pensioenspecial van Hagee legden we al uit wat de dekkingsgraad is. Dit is de verhouding tussen het vermogen - door beleggingen en vermogen op de bank - van het pensioenfonds enerzijds en haar verplichtingen anderzijds: het bedrag dat het pensionfonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen betalen.

De huidige dekkingsgraad ligt op 111,3% (stand eind oktober 2019). Dit is lager dan gewenst, maar hoger dan een aantal grote pensioenfondsen als ABP, PME en PMT. Deze zijn de laatste jaren vaak in het nieuws; zij moeten mogelijk volgend jaar al gaan korten op de pensioenen. Bij ons is hier geen sprake van.

De verplichtingen moeten we berekenen met een rekenrente. Deze rekenrente, die wordt voorgeschreven door De Nederlandsche Bank, is dermate laag dat dit uitdagingen creëert voor wat betreft de hoogte verplichtingen. Anderzijds zijn de rendementen die Hagee maakt op de beleggingen dit jaar op een goed niveau; rond de 20%.

Vooruitzichten

Het bestuur heeft gesproken over de premie en opbouw voor 2020. Door de aanhoudende druk op de dekkingsgraad is de kans aanwezig dat we maatregelen moeten nemen. Het is mogelijk dat bij een gelijkblijvende premie - 33,6% van het pensioengevend salaris - de opbouw van het pensioen verlaagd wordt. In de volgende bestuursvergadering wordt hier over een besluit genomen. Uiteraard zullen we na afloop hierover berichten.

Meer weten over jouw pensioen?

Op de website van Hagee, hagee.nl, kun je in Mijn Hagee, je eigen beveiligde omgeving, zien hoe je pensioen bij Hagee eruit ziet, en zelf berekenen wat het effect op je pensioen is in een aantal situaties, bv eerder met pensioen gaan, of hoog/laag constructies. Ook kun je je UPO inzien.
20-01-2020 Verhoging van pensioenen


Verhoging opgebouwd pensioen

Het bestuur van Hagee Stichting heeft besloten de opgebouwde en ingegane pensioenen met ingang van 1 januari 2020 te verhogen met 0,55%. Het besluit is gebaseerd op het bestaande beleid en een beleidsdekkingsgraad per 31 oktober van 112,1%.

De verhoging is de derde in drie opeenvolgende jaren. In 2019 zijn de pensioenen verhoogd met 1,13% en in 2018 met 0,50%. De verhogingen zijn niet vanzelfsprekend. Dit kan alleen als de financiële positie dit toelaat.

Verlaging pensioenopbouw

De financiële positie van het fonds is voldoende om de pensioenen te verhogen. Voor de pensioenopbouw gelden andere regels.

De rente is een belangrijke factor bij de bepaling van de pensioenopbouw. Omdat de rente in 2019 sterk is gedaald, is er eigenlijk meer premie nodig om later hetzelfde pensioen te kunnen betalen. De premie staat echter vast, daarom is de pensioenopbouw in 2020 verlaagd naar 1,600%. In 2019 was de pensioenopbouw 1.637%. Door deze maatregel krijg je later iets minder pensioen. Bij een salaris van € 35.000 per jaar bouw je € 7 pensioen per jaar minder op. Bij een salaris van € 50.000 per jaar bouw je € 13 pensioen per jaar minder op.

Meer weten over jouw pensioen?

Op de website van Hagee, hagee.nl kun je in Mijn Hagee, je eigen beveiligde omgeving, zien hoe je pensioen bij Hagee eruit ziet en zelf berekenen wat het effect op je pensioen is in een aantal situaties, bv eerder met pensioen gaan, of hoog/laag constructies. Ook kun je je Uniform Pensioen Overzicht inzien.
26-02-2020 Pensioenwereld in beweging


Pensioenwereld in beweging

De bestuursvergadering van 14 februari jl. stond in het teken van de ontwikkelingen in de pensioenwereld. Wet- en regelgeving op pensioengebied veranderen heel snel waardoor het bestuurswerk steeds uitdagender wordt. En dan gaat ook nog eens het hele pensioenstel op de schop.

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving zijn voor heel veel fondsen aanleiding geweest om de handdoek in de ring te gooien. De fondsen zijn opgehouden te bestaan en de rechten van de deelnemers overgedragen aan andere uitvoerders. In de vergadering van 14 februari heeft het bestuur zich verdiept in de alternatieve mogelijkheden om de regeling uit te voeren. Wat zijn de voor- en nadelen van bijvoorbeeld een bedrijfstakpensioenfonds of een algemeen pensioenfonds? Hebben werkgevers en werknemers dan nog invloed op de regeling en wat zijn de toekomstperspectieven? Deze en nog andere vragen zijn aan de orde gekomen zonder daar conclusies uit te trekken.

Pensioenstelsel van de toekomst

Vorig jaar is er op landelijk niveau een akkoord gesloten over het pensioenstelsel van de toekomst. In het akkoord zijn stippen op de horizon gezet. Concreet heeft het akkoord geleid tot een langzamere stijging van de AOW leeftijd dan eerder voorzien. Daarnaast is een tiental werkgroepen aan de slag gegaan om de wegen naar de horizon uit te stippelen. Het meest concreet lijkt het idee om het huidige systeem van premieheffing op de schop te gooien. Jonge werknemers moeten meer gaan opbouwen dan oudere werknemers. Dit heeft grote gevolgen voor het pensioen dat in toekomst opgebouwd kan worden. Moet dit voor de huidige werknemers gecompenseerd worden? En zo ja hoe zou dat kunnen? Deze en heel veel andere vragen moeten nog worden ingevuld en daarna in wetgeving worden omgezet. Voor het bestuur is het van belang op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen zodat later goed onderbouwde besluiten genomen kunnen worden. Het pensioenakkoord zal voorlopig op de agenda blijven staan!

Meer weten over jouw pensioen?

Op de website van Hagee in MijnHagee, in je eigen beveiligde omgeving, kun je zien hoe je pensioen bij Hagee eruit ziet en zelf berekenen wat het effect op je pensioen is in een aantal situaties, bv eerder met pensioen gaan, of hoog/laag constructies. Ook kun je je Uniform Pensioen Overzicht inzien.
19-03-2020 Dekkingsgraad gedaald in februari


In de laatste weken zijn de koersen op de aandelenmarkten en de rentes sterk gedaald.

Het Corona-virus, de sterk gedaalde olieprijs zijn daar de belangrijkste oorzaken van.

Ook Hagee heeft daar veel last van. De dekkingsgraad is in de maand februari gedaald naar 106%. En sindsdien zijn de financiële markten nog verder onderuitgegaan. Dit is dit natuurlijk heel vervelend, maar het fonds belegt voor de lange termijn.

Of de lage dekkingsgraad gevolgen heeft voor uw pensioen kunnen we nog niet zeggen. We houden de vinger aan de pols en nemen pas aan het einde van het jaar een besluit over de hoogte van uw pensioen(opbouw).

Hier vindt u meer informatie over de actuele dekkingsgraad.
17-04-2020 Gevolgen van de Coronacrisis voor Hagee


Gevolgen van de Coronacrisis voor Hagee

De pensioenfondsen worden zwaar geraakt door de coronacrisis. Hagee is hierop geen uitzondering maar gelukkig zat er nog wat vet op de botten. Het fonds kan wel een stootje hebben, maar de reserves zijn nu toch wel erg geslonken. Vooralsnog heeft dat geen invloed op de pensioenopbouw of de pensioenuitkeringen. Eind december van dit jaar is het officiële meetmoment waarop het bestuur bepaalt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

In de afgelopen bestuursvergadering is vanzelfsprekend veel aandacht geweest voor deze crisis en de mogelijke gevolgen daarvan voor het fonds. Op basis van een drietal scenario’s voor de rest van het jaar is gekeken naar welke gevolgen deze zullen hebben voor het fonds en welke maatregelen er dan genomen kunnen worden. Op deze manier en door het volgen van de ontwikkelingen, bereiden we ons voor op de komende tijd.

Bestuurders van het fonds en de medewerkers van het pensioenfonds werken zoveel mogelijk vanuit huis; het werk gaat gewoon door en ook de betaling van de pensioenen komt niet in gevaar.

Als je vragen hebt, kun je gewoon terecht bij het pensioenbureau telefonisch (020-5450361) of per e-mail (pensioenbureau@technischeunie.com).

Nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan

Het bestuur van Hagee moet verantwoording afleggen aan een Verantwoordingsorgaan. In dit orgaan zit een vertegenwoordiger van de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden. De werknemers werden vertegenwoordigd door Henk-Jan Koeman en de gepensioneerden door Lex Coppoolse. Beiden hebben aangegeven hun werkzaamheden voor het Verantwoordingsorgaan niet te willen voortzetten. Als nieuwe leden van het Verantwoordingsorgaan zijn benoemd Hans Bloemen (namens de gepensioneerden) en Paul de Nooijer (namens de werknemers). Omdat voor beide functies maar 1 kandidaat was zijn er geen verkiezingen gehouden.

Op de hoogte blijven over jouw pensioenfonds?

Maandelijks publiceren we de dekkingsgraad op onze website.

Op de site vind je ook persoonlijke informatie over jouw pensioen.
01-07-2020 Het Jaarverslag, de Coronacrisis en                                                                         het Pensioenakkoord


Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over 2019 is door het bestuur vastgesteld en wordt gepubliceerd op de website van het fonds evenals een korte samenvatting.

Coronacrisis

Het hoogtepunt van de uitbraak van het coronavirus lijkt in een groot aantal Europese landen voorbij. In andere landen in de wereld woedt het virus nog steeds. Ook Hagee is zwaar getroffen door de economische gevolgen van het virus. De dekkingsgraad van het fonds heeft kort onder de 100% gestaan maar staat daar inmiddels weer boven de 100%.

Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Iedere 2 weken wordt gekeken hoe de economie zich ontwikkeld en wat de gevolgen voor het fonds zijn. Zoals het er nu naar uitziet lijken de gevolgen beperkt te blijven. De onzekerheid blijft echter groot.

Pensioenakkoord

Afgelopen week heeft minister Koolmees de hoofdlijnennotitie over de uitwerking van het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. In de notitie wordt een ruwe schets gegeven van het nieuwe pensioenstelsel dat over een aantal jaren van kracht moet worden.

In het stelsel blijven solidariteit en collectiviteit gehandhaafd. Deelnemers in de regeling bouwen voortaan geen pensioen meer op maar een persoonlijk vermogen dat door het fonds wordt beheerd. Ook wordt er een solidariteitsreserve opgebouwd om schokken tussen generaties op te vangen. Voordat het zover is moeten nog veel details worden uitgewerkt en in wetgeving worden vastgelegd. Wordt vervolgd.

Meer weten over jouw pensioen?

Op de website van Hagee, hagee.nl kun je in Mijn Hagee, je eigen beveiligde omgeving, zien hoe je pensioen bij Hagee eruit ziet en zelf berekenen wat het effect op je pensioen is in een aantal situaties, bv eerder met pensioen gaan, of hoog/laag constructies. Ook kun je je Uniform Pensioen Overzicht inzien.
03-12-2020 Onze financiële positie


Onze financiële positie
Het einde van het jaar nadert snel. Dit is ook het moment waarop een pensioenfonds bepaalt of het de pensioenen moet verlagen of verhogen.
Het verlagen van pensioen moet als de (beleids-)dekkingsgraad lager is dan 90%. Is deze dekkingsgraad hoger dan 110%? Dan kunnen we de pensioenen verhogen.
De dekkingsgraad van Hagee Stichting staat boven de 100%. Daarom is het vrijwel uitgesloten dat we de pensioenen moeten verlagen, goed nieuws dus! Helaas is de dekkingsgraad niet hoog genoeg om een verhoging (indexatie) toe te kennen.

Meer weten over de dekkingsgraad of vinger aan de pols van het fonds houden? Maandelijks publiceren wij de dekkingsgraad op onze dekkingsgraad pagina.

Impact van de coronacrisis op aandelen en rente
Het nieuws rondom de ontwikkeling van corona vaccins heeft direct impact op de financiële markt. De koersen op de aandelenmarkten zijn flink gestegen, waardoor onze financiële positie verbetert en we beter in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen.
Dan heb je nog de ontwikkeling van de rente. Door de ondersteuningsacties van overheden blijft de rente laag. Voor mensen die een hypotheek afsluiten goed nieuws, voor pensioenfondsen wat minder goed nieuws. Een lagere rente betekent dat het pensioenfonds meer geld moet reserveren om pensioenen te betalen.


Pensioenopbouw in 2021
De premie die nu door werkgevers en werknemers wordt betaald, is te laag voor de opbouw. Voor de opbouw van 2021 bespreekt het bestuur in de komende periode welke pensioenopbouw evenwichtig is. Een hoge opbouw gaat ten laste van de reserves en raakt daarmee de gepensioneerden. De werknemers betalen daarentegen een relatief hoge premie en moeten ook langer doorwerken. Een lastig besluit waarbij met een schuin oog ook naar de effecten van het pensioenakkoord wordt gekeken. Wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Meer weten over jouw pensioen?

​​​Op de website van Hagee, hagee.nl kun je in Mijn Hagee, je eigen beveiligde omgeving, zien hoe je pensioen bij Hagee eruit ziet en zelf berekenen wat het effect op je pensioen is in een aantal situaties, bv eerder met pensioen gaan, of hoog/laag constructies.
12-01-2021 Terugblik 2020 en vooruitblik 2021


Bekijk hier onze nieuwsbrief met een vooruit- en terugblik
02-03-2021 Hoeveel pensioen krijg jij later?


Vraag jij je dit ook af?

Met de app “pensioenchecker” krijg je hier antwoord op! Vragen als: Hoeveel pensioen krijg ik? Wanneer krijg ik pensioen? Kan ik eerder stoppen? Kan ik mijn pensioenbedrag verhogen? De pensioenchecker geeft hier op een simpele manier antwoord op.

De app is gemaakt door de Pensioenfederatie in samenwerking met een aantal Nederlandse pensioenuitvoerders. Iedereen kan gratis de app gebruiken. Download de app vanuit de Google playstore of appstore. Log in met je DigiD en wachtwoord en krijg antwoord op je vragen. Als je de app verlaat, worden je gegevens verwijderd.

Pensioen in de toekomst

Per 1 januari 2022 is de overheid van plan een nieuw pensioenstelsel door te voeren. Hierin krijgt iedere deelnemer zijn eigen pensioenpot. Dit zou beter passen in de huidige tijd. Een tijd waarin dienstverbanden korter zijn dan vroeger en steeds meer mensen als zzp-er gaan werken. Men krijgt meer zicht op het kapitaal dat ieder jaar groeit. De rente blijft belangrijk, maar speelt in het nieuwe stelsel een minder belangrijke rol dan nu. Dit zorgt ervoor dat de pensioenen eerder verhogen als het economisch goed gaat en eerder verlagen als het tegenzit.

Wanneer de nieuwe wet van kracht wordt, krijgen pensioenfondsen tot 1 januari 2026 de tijd om over te gaan naar het nieuwe stelsel. De overgang wordt een mega-operatie. Bij de voorbereidingen worden veel verschillende partijen betrokken en ook jouw mening zal worden gevraagd.
06-05-2021 Nieuwsbrief Hagee Stichting mei 2021


Dekkingsgraad gestegen

In de maand maart 2021 heeft de dekkingsgraad voor het eerst sinds lange tijd de grens van 120% doorbroken. Op 31 maart bedroeg de dekkingsgraad 121,6%.

De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds. Als deze verhouding 100% is, betekent dit dat de bezittingen en verplichtingen precies even groot zijn. Deze dekkingsgraad wordt maandelijks berekend en gepubliceerd op onze website.

Besluiten neemt het bestuur op basis van de beleidsdekkingsgraad, dit is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Deze is nu 110 %. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 124% is het fonds weer in staat om volledige toeslagen toe te kennen.

Vooruitblik

In de vorige nieuwsbrief hebben wij teruggekeken naar 2020. In deze nieuwsbrief werpen we een blik vooruit.

  • Hagee is bezig een herstelplan op te stellen, omdat het fonds niet voldoet aan de normen die de Nederlandsche Bank aan de dekkingsgraad heeft gesteld. Het herstelplan geeft een prognose van de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad voor de komende 10 jaar. Volgens het plan kan het fonds in 2028 wel aan de eisen voldoen. Dit geeft aan dat het fonds voldoende herstelkracht heeft om zonder aanvullende maatregelen te voldoen aan de wettelijke regels.
  • Een andere blik op de toekomst is de haalbaarheidstoets. Voor deze toets wordt nog veel verder in de toekomst gekeken: wel 60 jaar. Voor deze toets worden 10.000 verschillende toekomst scenario’s doorgerekend. De uitkomsten van deze scenario’s worden ook gebruikt om jouw pensioen te berekenen in een “goed weer” en “slecht weer” scenario, de uitkomsten staan op het jaarlijkse pensioenoverzicht.

Het herstelplan en de haalbaarheidstoets zijn geen kristallen bol, ze voorspellen niet de toekomst. Wel geven de resultaten aan dat we een aan de wettelijke en zelf gestelde normen kunnen voldoen.

In de meer nabije toekomst staan ons grote veranderingen te wachten. Het pensioenstelsel gaat op de schop en wordt persoonlijker en transparanter. Het is de bedoeling dat alle fondsen uiterlijk in 2026 overgaan naar het nieuwe stelsel. Die verandering is een ingrijpend proces waarbij de Centrale Ondernemingsraad, werkgever en het bestuur zijn betrokken. Hier meer over in de komende Pensioen Special.
07-07-2020 Pensioenspecial Het pensioenakkoord


Bekijk hier de pensioenspecial over het pensionakkoord.
10-06-2021 Laat je stem horen!


Met de komst van een nieuw Nederlands pensioenstelsel zal onze pensioenregeling ook moeten veranderen. Wij willen graag een nieuwe pensioenregeling die goed past bij onze (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden. Met een online onderzoek vragen wij daarom jouw mening over een aantal onderwerpen. Doe je mee, dan maak je kans op een Bol.com-cadeaukaart van € 25!

Wat vind jij belangrijk bij een nieuwe pensioenregeling?

Naar verwachting is in 2023 de wetgeving voor een nieuw pensioenstelsel klaar. Uiterlijk in 2027 moeten alle pensioenfondsen hierop zijn overgestapt. Vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en Hagee Stichting maken daarom in de komende periode belangrijke keuzes voor jouw pensioenregeling. Bijvoorbeeld hoeveel risico het pensioenfonds neemt bij het beleggen van jouw pensioengeld. Maar ook: hoe maatschappelijk verantwoord beleggen wij?

Hoe doe je mee met het onderzoek?

1. Ga naar: https://hagee.questionpro.eu

2. Log in met je wachtwoord. Je hebt dit per brief ontvangen.

3. Vul de vragenlijst uiterlijk 30 juni in.

Dit kost ongeveer 10 tot 15 minuten.

Onder alle deelnemers aan het onderzoek verloten we 20 Bol.com-cadeaukaarten van € 25.
02-08-2021 Nieuwsbrief augustus 2021


Een nieuw pensioenstelsel
In de Pensioenspecial van mei hebben we vooruitgekeken naar de komst van een nieuw pensioenstelsel. Hiervoor hebben we een onderzoek naar jouw gedachtes over pensioen uitgevoerd.

In mei is een eerste overleg gevoerd met TU, de Centrale Ondernemingsraad, het bestuur van Hagee en adviseurs over de nieuwe pensioenregeling. Er is gesproken over de opties die er zijn en hoe deze zich verhouden tot de huidige regeling.

Een van de eerste opties heeft betrekking op het risico in de beleggingsportefeuille. Veel risico betekent meer winst maar ook een grotere kans op verlies. Het is zoeken naar een balans tussen winst met een beperkte kans op verlies. Daarom hebben we collega’s, oud-collega’s en gepensioneerden eind mei gevraagd mee te doen aan een onderzoek om inzicht te krijgen over ieders verwachtingen voor het pensioen.

Zo’n 450 werknemers hebben de vragenlijst ingevuld, waarvoor onze hartelijke dank. De antwoorden op de vragen worden momenteel verwerkt. In een volgende nieuwsbrief meer daarover.

Pensioenoverzicht gepubliceerd
In je eigen omgeving op de website van Hagee vind je het Uniform Pensioenoverzicht voor 2021. Dit overzicht geeft de stand van jouw pensioen op 1 januari 2021 weer. Een compleet overzicht van al je pensioenaanspraken en AOW vind je op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Dekkingsgraad gestegen
In het eerste halfjaar van dit jaar heeft de dekkingsgraad een stijgende lijn laten zien. Eind juni was de dekkingsgraad iets hoger dan 125%. Dit betekent een stijging van ruim 10% sinds vorig jaar. Deze stijging is te danken aan een positief rendement op de beleggingen in aandelen en een stijging van de rente. Dit geeft goede vooruitzichten. Een hoge dekkingsgraad geeft een grotere kans om het opgebouwde pensioen te verhogen met de inflatie.

Besluiten over bijvoorbeeld het compenseren van de inflatie neemt het bestuur op basis van de beleidsdekkingsgraad, dit is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Deze is nu 115%. Als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 124% is het fonds weer in staat om volledige toeslagen toe te kennen.

Heb je vragen over je pensioen?
Neem dan contact op met het pensioenbureau via e-mailadrespensioenbureau@technischeunie.com of bel 020 545 06 53.

Heb je vragen over je pensioen? Neem dan contact op met het pensioenbureau via e-mail (pensioenbureau@technischeunie.com) of bel via (020 545 06 53).
11-10-2021 Resultaten Enquête


We delen graag de resultaten van de enquête die we voor de zomer hebben gehouden. Iedereen die pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of ontvangt, was uitgenodigd om mee te doen. Velen van jullie hebben de vragenlijst ingevuld, bedankt daarvoor.

Waarom ook al weer? Het Nederlandse pensioenstelsel gaat ingrijpend veranderen. In de toekomst wordt er geen pensioen meer opgebouwd maar krijgt iedereen een spaarpot voor zijn/haar pensioen. Die spaarpot wordt gevuld vanuit de premie die jij en de werkgever betalen en vanuit de beleggingen. Beleggen is noodzakelijk om pensioen betaalbaar te houden maar betekent ook risico lopen. De waarde van de beleggingen kan immers ook dalen. Voor het ontwerp van de nieuwe regeling is het nodig om inzicht te hebben in hoe jullie denken over risico. De resultaten van de enquête geven die noodzakelijke informatie.

Wat zijn dan die resultaten? Samengevat zijn dit de conclusies:

  • Er is een beperkte ruimte om risico te nemen voor de financiering van het pensioen en om de pensioenen (gedeeltelijk) te laten meegroeien met de prijsstijgingen. Net zo belangrijk is dat de pensioenen niet worden verlaagd.
  • Ruim 70% van de ondervraagden geeft er de voorkeur aan dat deskundigen het beleggingsrisico bepalen boven een eigen keuzemogelijkheid.
  • Het merendeel vindt dat de Hagee maatschappelijk verantwoord mag beleggen mits dat niet ten koste gaat van het rendement.

Met deze informatie kunnen de Ondernemingsraad en werkgever verder met het overleg over de nieuwe regeling.