top of page

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld wanneer u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

​Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons beleggingsbeleid

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen.

  1. In het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.

  2. Gaat dieper in op de informatie uit laag 1.

  3. Detailinformatie. Hier vindt u juridische en beleidsmatige informatie van Hagee Stichting.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u?
Hagee Stichting
Hagee Stichting
geen_partner_en_wezenpensioen_op_risicob
Hagee Stichting
Hagee Stichting

Ouderdomspensioen

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt.

Ga verder naar Laag 2 >

Partner- en wezenpensioen

Werkt u nog bijTU/Otra/Van Egmond en komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. Eventuele kinderen (jonger dan 21 jaar) krijgen het wezenpensioen. Let op: Ongehuwd samenwonende partners ontvangen niet automatisch een partnerpensioen.

Ga verder naar Laag 2 >

Werkt u nog bij TU/Otra/Van Egmond en komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner naast het partnerpensioen ook het tijdelijk partnerpensioen tot dat uw partner de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Ga verder naar Laag 2 >

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u volledig arbeidsongeschikt en ontvangt u een uitkering inzake Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)? Dan gaat uw pensioenopbouw door. U betaalt dan zelf geen premie meer. Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en krijgt u een Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) uitkering? Dan gaat uw pensioenopbouw alleen door wanneer u nog in dienst bent bij TU/Otra/Van Egmond. U betaalt dan nog wel premie. Wordt u arbeidsongeschikt en verdient u meer dan het maximum WIA dagloon? Dan krijgt u van Hagee Stichting een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.

Ga verder naar Laag 2 >

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk in ons pensioenregelement bij documenten

Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u niet?
Hagee Stichting

Werkt u niet meer bij TU/Otra/Van Egmond en komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner geen tijdelijk partnerpensioen. Uw partner krijgt dan alleen het opgebouwde partnerpensioen. Eventuele kinderen (jonger dan 21 jaar) krijgen het opgebouwde wezenpensioen.

Ga verder naar Laag 2 >

Hoe bouwt u pensioen op?

Uw opbouw
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW

B. Pensioen bij Hagee Stichting. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever TU, Otra of Van Egmond.

Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Ga verder naar Laag 2 >

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Ga verder naar Laag 2 >

U bouwt jaarlijks een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Over € 17.545

bouwt u in 2024 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ (franchise) is een gedeelte van uw brutoloon waarvoor u vanaf uw AOW-leeftijd AOW ontvangt. Over het brutoloon minus het drempelbedrag bouwt in 2024 1,875% aan pensioen op.

Ga verder naar Laag 2 >

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 137.800. Verdient u meer, dan bouwt u over het meerdere geen pensioen op bij Hagee Stichting.

Ga verder naar Laag 2 >

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij Hagee Stichting betaalt u 37,5% en uw werkgever (TU/Otra/Van Egmond) 62,5% van de totale premie. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

Ga verder naar Laag 2 >

Welke keuzes heeft u?

Uw keuzes
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting

Waardeoverdracht

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Ga verder naar Laag 2 >

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken?

Gebruik dan de pensioenvergelijker.

 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner?

Dat kan op uw pensioendatum.

Ga verder naar Laag 2 >

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op uw pensioendatum.

Ga verder naar Laag 2 >

Pensioen vervroegen of uitstellen

Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Ga verder naar Laag 2 >

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op uw pensioendatum.

Ga verder naar Laag 2 >

Deeltijd pensioen

Wilt u gedeeltelijk al met pensioen? Dat kan, dit moet u zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Ga verder naar Laag 2 >

Hoe zeker is uw pensioen?

Indexatie
Hagee Stichting
P123_waardevast.png

Welke risico’s zijn er?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Hagee Stichting heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

• Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.

• Een lage rente maakt het pensioen duurder. Hagee Stichting heeft daardoor meer geld nodig om

   hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.

• De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Hoewel het pensioenfonds bewust duurzaamheidscriteria meeneemt bij haar beleggingsbeslissingen, wordt hierbij niet expliciet rekening gehouden met negatieve duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd onder de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.  

Zie hiervoor ook het document Maatschappelijk Verantwoord beleggen. 

Kijk op de website voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Ga verder naar Laag 2 >

Waardevast pensioen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie of toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van Hagee Stichting goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen zo geïndexeerd:

 

    Jaar  Indexatie  Stijging van

                                 de prijzen

   2024      2,30%         5,30%

    2023    6,80%       14,30%

    2022    2,86%         3,42%

    2021    0,00%         1,22% 

    2020   0,55%         2,72%

 

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS (oktober tot oktober)

 

Ga verder naar Laag 2 >

Welke kosten maken wij?

Kosten
Hagee Stichting

Uitvoeringskosten / vermogensbeheerkosten

Hagee Stichting maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

• Kosten voor de administratie.

• Kosten om het vermogen te beheren.

Ga verder naar Laag 2 >

Wanneer moet u in actie komen?

In actie komen
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Ga verder naar Laag 2 >

 

Als u arbeidsongeschikt wordt

Ga verder naar Laag 2 >

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Ga verder naar Laag 2 >

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Ga verder naar Laag 2 >

Als u verhuist naar het buitenland

Ga verder naar Laag 2 >

 

Als u werkloos wordt

Ga verder naar Laag 2 >

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

bottom of page