top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Hagee Stichting hecht grote waarde aan het beschermen van uw privacy. Het fonds behandeld uw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Het fonds verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Hieronder leest u hoe en waarvoor wij persoonsgegeven verwerken, welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen en klachten.

Privacy

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon, zoals een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Ook gegevens die indirect naar een persoon leiden, bijvoorbeeld woonplaats in combinatie met achternaam, zijn persoonsgegevens.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens.

Het fonds verzamelt gegevens van alle personen voor wie het fonds een recht op pensioen administreert (deelnemers) of aan wie het fonds een pensioen uitkeert (gepensioneerden). Daarnaast verzamelt het fonds ook gegevens van personen die de website bezoeken of personen met wie het fonds contact heeft.

Het fonds verkrijgt persoonsgegevens van:

 • de aangesloten werkgevers;

 • Basis Registratie Personen;

 • belastingdienst;

 • CAK;

 • deurwaardersexploot;

 • vroegere pensioeninstellingen;

 • door de betrokkene gemachtigde instellingen en             personen;

 • bij contact via de telefoon, e-mail en website.

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 • goede uitvoering geven aan de pensioenregeling;

 • voldoen aan de wettelijke verplichtingen;

 • voorkoming van fraude;

 • geven van correcte voorlichting en/of advisering;

 • niet tot een persoon herleidbare gegevens ten behoeve van statistisch onderzoek, ontwikkeling van beleid of marktonderzoek.
   

De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens is gelegen in:

 • de uitvoering van de pensioenovereenkomst waarin de    betrokkene partij is;

 • toestemming die de betrokkene heeft verleend;

 • wettelijke verplichtingen van het fonds;

  Privacy verklaring 25-05-2018

Gerechtvaardigd belang van het fonds.
Het fonds verzamelt voor zover van toepassing, de volgende gegevens:

 • personalia (naam, adres, geboortedatum, geslacht,          burgerservicenummer);

 • gegevens met betrekking tot het dienstverband zoals      salaris, deeltijdfactor;

 • gegevens met betrekking tot arbeidsongeschiktheid;

 • gegevens met betrekking tot waardeoverdrachten;

 • gegevens over de partner, ex-partner en eventuele           kinderen;

 • bankrekeningnummer en tenaamstelling.

  Het fonds verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens  tenzij daartoe een wettelijke plicht bestaat of dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Verstrekken van gegevens

Het fonds verstrekt aan deelnemers en gepensioneerden gegevens die op henzelf betrekking hebben. Gegevens van personen met wie de relatie met de deelnemer of gepensioneerde is geadministreerd worden alleen na instemming van die personen verstrekt. Uitzondering hierop is het pensioenoverzicht waarin opgave wordt gedaan van het partnerpensioen.

Het fonds kan persoonsgegevens verstrekken aan de volgende instellingen:

 • belastingdienst;

 • banken;

 • wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene;

 • externe actuaris;

 • externe accountant;

 • CAK;

 • Gemeenten;

 • Stichting Pensioenregister;

 • pensioenfondsen en andere pensioeninstellingen;

 • UWV;

 • Derden als dit voortvloeit uit het doel van het fonds of als dit is vereist op grond van wettelijke bepalingen

 

Voor het overige worden persoonsgegevens niet aan derden verstrekt tenzij daar een wettelijke verplichting voor bestaat of u daartoe schriftelijk toestemming voor hebt verleent.

Toegang Persoonsgegevens verwerkt in het Pensioendossier en aanverwachte systemen/bestanden zijn toegankelijk voor medewerkers van het Pensioenbureau, die deze toegang nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Privacy verklaring 25-05-2018

 

Rechten van de betrokkene

U kunt bij het pensioenfonds opvragen welke gegeven er over u zijn verzameld. Als deze gegevens niet juist zijn of gegevens ontbreken kunt u schriftelijk vragen om correctie of aanvulling. Ook kunt u schriftelijk vragen om uw gegevens te verwijderen als u van mening bent dat deze onterecht in de administratie zijn opgenomen. Onder omstandigheden kunt u het fonds verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken. En u kunt het fonds vragen uw gegevens over te dragen. Het fonds bericht u binnen 4 weken of aan uw verzoek wordt voldaan. Indien er sprake is van veel of complexe verzoeken kan het fonds de extra tijd van 2 maanden benutten, als dit het geval is krijgt u hiervan bericht. Een eventuele afwijzing zal worden gemotiveerd.

 

Overig

Het fonds kan de technische verwerking van persoonsgegevens bij derden doen plaatsvinden als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Het fonds zorgt ervoor dat de derde minimaal dezelfde regels handhaaft als het fonds zelf.

Het fonds heeft de nodige maatregelen getroffen ter voorkoming van verlies of beschadiging van de gegevens van betrokkenen. Het fonds heeft eveneens maatregelen genomen om die waarborgen dat bij verlies of beschadiging van gegevens deze hersteld kunnen worden.

bottom of page