top of page
Pensioenfonds Hagee stichting

Beleggingsbeleid

Hagee Stichting belegt de premies die u en de werkgevers samen maandelijks afdragen. Dit doen we onder meer in aandelen, obligaties en vastgoed. Alles wat we met onze beleggingen verdienen, komt ten goede aan de pensioenen van zo’n 5.000 mensen die we vertegenwoordigen.

Hagee Stichting beheert een vermogen van ongeveer

€ 500 miljoen. Het doel is er voor te zorgen dat de pensioenen betaald kunnen worden. Om dit te kunnen doen moet het vermogen groeien. Op lange termijn levert beleggen namelijk meer op dan sparen. De ontvangen premies worden daarom belegd. Om de premie zo laag mogelijk te houden proberen we met het belegd vermogen een zo hoog mogelijk rendement te halen met een aanvaardbaar risico.

 

Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een lange termijn visie die is afgestemd op de pensioenverplichtingen die uit de regeling voortkomen. Het pensioenfonds voert een actieve beleggingsstijl. Dit wil zeggen: we proberen een hoger rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Maar beleggen kan niet zonder risico. De beurs gaat namelijk op en neer. Daarom wordt niet het gehele vermogen in aandelen belegd maar ook in andere beleggingscategorieën zoals vastrentende waarden (waardepapieren die recht geven op een vaste rentevergoeding en worden afgelost aan het einde van de looptijd) en onroerend goed.

Hoewel het pensioenfonds bewust duurzaamheidscriteria meeneemt bij haar beleggingsbeslissingen, wordt hierbij niet expliciet rekening gehouden met negatieve duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd onder de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.  

Zie hiervoor ook het document Maatschappelijk Verantwoord beleggen.

 

Beleggingsportefeuille

Eind 2021 was het vermogen als volgt verdeeld:

Zakelijke waarden                     42%

Vastrentende waarden            46%

Onroerend goed                        12%

 

Zakelijke waarden zijn beleggingen met een relatief hoog risico zoals aandelen. Om het risico te beperken wordt de aandelenportefeuille door verschillende vermogensbeheerders beheerd. Ook zijn de beleggingen gespreid over verschillende regio’s in de wereld.

 

Vastrentende waarden zijn beleggingen die een vaste rente opleveren zoals obligaties. Dit deel van de portefeuille is hoofdzakelijk belegd in staatsobligaties en bedrijfsobligaties. Dit deel van het vermogen wordt door verschillende vermogensbeheerders beheerd.

 

Een klein deel van het vermogen is belegd in onroerend goed. Dit zijn veelal beursgenoteerde vastgoedbeleggingen (internationaal).

Ons beleggingsresultaat

Bij beleggen hoort risico. In sommige jaren kan het rendement ook negatief kan zijn.

 

                           2022      2021     2020       2019      2018      2017  

Rendement     -29%       2,7%     11,0%      19,7%.    -1,0%     3,5%    

Beleggingscommissie

Het bestuur wordt over de beleggingsportefeuille en het vermogensbeheer geadviseerd door de beleggingscommissie. De beleggingscommissie bestaat uit twee leden, die benoemd worden door het bestuur. 

Leden beleggingscommissie

De heer T. Melchior

De heer H. DHondt

bottom of page