top of page
Wat krijgt u?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Hagee Stichting
Hagee Stichting
geen_partner_en_wezenpensioen_op_risicob
Hagee Stichting
Hagee Stichting

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever TU/Otra/Van Egmond neemt u deel in de pensioenregeling van Hagee Stichting en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 68 jaar wordt.

Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Hagee Stichting is vooral afhankelijk van:

• De hoogte van het salaris dat u heeft verdiend.

• De inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt.

• Het aantal jaren dat u deelneemt.

Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 68ste jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt, is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar verdient (peildatum 1 januari). U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u in 2024 1,875% aan ouderdomspensioen op.

Voorbeeld:

U verdient € 27.545 per jaar. De franchise is € 17.545. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren, plus de eventuele indexatie.

Partner- en wezenpensioen

Zolang u bij TU/Otra/Van Egmond werkt en daardoor deelneemt bij Hagee Stichting, is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot de leeftijd van 21 jaar van het kind. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van Hagee Stichting. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet geboren zijn vóór 1950, één of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl. Zolang u bij TU/Otra/Van Egmond werkt en daardoor deelneemt bij Hagee Stichting, is er voor uw partner een tijdelijk partnerpensioen verzekerd. Het tijdelijk partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot de AOW-leeftijd van uw partner.

Let op: er is geen tijdelijk partnerpensioen voor uw partner als u overlijdt op het moment dat u niet meer in dienst bent bij TU/Otra/Van Egmond. 

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u duurzaam arbeidsongeschikt bent, en u ontvangt een IVA uitkering, heeft u recht op voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt.

Meer informatie hierover vindt u in ons pensioenreglement. Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en krijgt u een WGA uitkering? Dan gaat uw pensioenopbouw alleen door wanneer u nog in dienst bent bij TU/Otra/Van Egmond/Elar. U betaalt dan nog wel premie.

Wordt u arbeidsongeschikt en verdient u meer dan het maximum WIA dagloon?

Dan krijgt u van Hagee Stichting een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen (excedentregeling). Dit is 80% van het verschil tussen uw loon en het maximum WIA dagloon.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Ga naar ons pensioenreglement.

Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u niet?
Hagee Stichting

Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, is er geen tijdelijk partnerpensioen voor uw partner. In deze pensioenregeling is alleen tijdelijk partnerpensioen verzekerd zolang u bij TU/Otra/Van Egmond werkt en deelnemer bent bij Hagee Stichting.

Als u een partner en kinderen heeft en u gaat uit dienst bij TU/Otra/Van Egmond, dan is het dus belangrijk dat u en uw partner nagaan of het nodig is om zelf iets te regelen voor die situatie. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten. Wanneer u met pensioen gaat kunt u de keuze maken om een deel van uw ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Kijk daarvoor ook onder de kop “Welke keuzes heeft u zelf”.

Hoe bouwt u pensioen op?

Uw opbouw

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor uw AOW-leeftijd op www.svb.nl

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

 

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Hagee Stichting. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw 68ste jaar als u tot dat moment bij Hagee Stichting blijft opbouwen. Het UPO vermeldt ook het partner- en wezenpensioen. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd in de banen die u heeft gehad.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten. Of u dat nodig vindt hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op de website van het Nibud www.nibud.nl.

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar verdient (peildatum         1 januari). U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Hagee Stichting houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over uw bruto jaarsalaris minus de franchise bouwt u in 2024

1,85% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele indexatie. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar verdient (peildatum 1 januari). Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt heet ‘franchise’. Over het bruto loon minus de franchise bouwt u in 2024 1,875% aan ouderdomspensioen op. Ieder jaar wordt opnieuw bekeken hoe hoog het opbouwpercentage is. 

 

Voorbeeld:

U verdient € 27.545 per jaar. De franchise is € 17.545. U bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000. Dat is € 187,50 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

 

U bouwt pensioen op over het salaris tot € 137.800. Verdient u meer, dan bouwt u over het meerdere geen pensioen op bij Hagee Stichting. Het is dus belangrijk dat u nagaat of het nodig is om zelf iets te regelen. U kunt bijvoorbeeld een verzekering afsluiten.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie. U betaalt 40% en uw werkgever (TU/Otra/Van Egmond) betaalt 60% van de totale premie van 31,6%. In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2020 is de premie die u betaalt 12,6% van uw pensioengrondslag (brutoloon minus franchise). Uw werkgever betaalt elke maand de pensioenpremie aan Hagee Stichting. Uw deel van de pensioenpremie houdt uw werkgever maandelijks in op uw brutoloon. 

Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting

Welke keuzes heeft u?

Uw keuzes

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, blijft uw pensioen staan bij Hagee Stichting en wordt het vanaf uw pensioendatum aan u uitbetaald. U betaalt dan geen premie meer bij Hagee Stichting.

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Gebruik dan de pensioenvergelijker op onze website.

 

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met pensioen gaat en er is geen of te weinig partnerpensioen voor uw partner wanneer u overlijdt, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een hoger pensioen van Hagee Stichting als u komt te overlijden nadat u met pensioen bent gegaan.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in ons pensioenreglement.

Partnerpensioen ruilen voor ouderdomspensioen

Naast ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen op. Er kunnen redenen zijn waarom u het partnerpensioen wilt ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft uw partner zelf een goed pensioen. Als u op de pensioendatum geen partner heeft wordt het partnerpensioen automatisch geruild voor een hoger ouderdomspensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen heeft om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Als u wél een partner heeft moet hij/zij het wel eens zijn met de keuze. Meer informatie over het ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen is te vinden in ons pensioenreglement.

Pensioen vervroegen of uitstellen

Volgens de CAO gaat u op uw AOW-leeftijd uit dienst. U kunt op een latere leeftijd uw pensioen laten ingaan. Dat betekent dat u een periode alleen AOW ontvangt! De pensioenopbouw stopt op datum uit dienst, uiterlijk 68 jaar. Bij latere pensionering zal uw pensioen worden verhoogd. U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 68ste jaar. Dat betekent wel dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde ouderdomspensioen. Kijk op www.svb.nl om te zien wanneer uw AOW ingaat. 

 

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt de keuze maken om eerst een paar jaar een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een lager ouderdomspensioen. U begint dan met een hoger ouderdomspensioen dan dat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. Vanaf het tweede moment is uw ouderdomspensioen lager dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen heeft, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

 

U kunt ook de keuze maken om eerst een paar jaar een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. U begint dan met een lager ouderdomspensioen dan dat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat. Vanaf het tweede moment is uw ouderdomspensioen hoger dan op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat.

Deeltijd pensioen

Wilt u gedeeltelijk al met pensioen? Dat kan, dit moet u zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. U kunt dan uw pensioen gedeeltelijk laten ingaan, voor het andere gedeelte blijft u nog (parttime) werken. 

Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Anker 1

Hoe zeker is uw pensioen?

Indexatie
Hagee Stichting
P123_waardevast.png

Welke risico’s zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenuitbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld, waardoor er risico’s kunnen ontstaan die van invloed zijn op uw pensioen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. 

 

Hagee Stichting probeert voorbereid te zijn op de risico’s die invloed kunnen hebben op uw pensioen. Het verleden toont aan dat dit erg moeilijk is. Neem bijvoorbeeld de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging blijkt groter te zijn dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald en moet Hagee Stichting meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Hagee Stichting ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Hagee Stichting ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Hoewel het pensioenfonds bewust duurzaamheidscriteria meeneemt bij haar beleggingsbeslissingen, wordt hierbij niet expliciet rekening gehouden met negatieve duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd onder de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.  

Zie hiervoor ook het document Maatschappelijk Verantwoord beleggen.

 

Er zijn nog meer risico’s waar Hagee Stichting rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Hagee Stichting moet die risico’s dus letterlijk ‘managen’.

 

Meer informatie over het risicomanagement van Hagee Stichting vindt u bij Beleggingsbeleid.

 

Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is onder meer van belang bij besluiten van het bestuur die gaan over de hoogte van de premie en het verlenen van indexatie. Ook is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke graadmeter voor de vraag of het pensioenfonds genoodzaakt is de pensioenen te verlagen. Als de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds lager is dan 100% dan mag het pensioenfonds niet meewerken aan individuele waardeoverdrachten. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van twaalf maanden. Ga naar Dekkingsgraad voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad.

Waardevast pensioen

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Hagee Stichting uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Hagee Stichting niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om de koopkracht te herstellen.

 

De afgelopen jaren heeft Hagee Stichting de pensioenen voor actieve deelnemers als volgt geïndexeerd: 

 

    Jaar  Indexatie  Stijging van

                                 de prijzen

    2024.     2,30%        5,30%

    2023     6,80%      14,30%

    2022     2,86%        3,42%

    2021     0,00%        1,22%

    2020    0,55%         2,72%

 

* De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS (oktober tot oktober).

Kosten

Welke kosten maken wij?

Uitvoeringskosten / vermogensbeheerkosten

Hagee Stichting maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van deze brochure Pensioen 1-2-3 en het UniformPensioenoverzicht (UPO).

 

Daarnaast worden er kosten gemaakt om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen die namens ons ons vermogen beheren. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties. In het jaarverslag (zie de website) vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Hagee Stichting
In actie komen

Wanneer moet u in actie komen?

Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting
Hagee Stichting

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, blijft uw pensioen staan bij Hagee Stichting en wordt het vanaf uw pensioendatum aan u uitbetaald. U betaalt dan geen premie meer bij Hagee Stichting.

 

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u duurzaam arbeidsongeschikt wordt en u ontvangt een IVA uitkering, dan heeft u recht op voortzetting van de mate van uw pensioenopbouw. U betaalt daar zelf geen premie voor.

 

Ontvangt u een WGA uitkering dan zal er geen premievrije voortzetting zijn van uw pensioen. Uw pensioen wordt dan alleen voortgezet als u nog in dienst bent bij TU/Otra/Van Egmond. U betaalt dan ook premie. Ook kunt u recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen indien u voor uw arbeidsongeschiktheid meer verdiende dan het maximum WIA dagloon. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U moet ons zelf informeren over uw arbeidsongeschiktheid.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet dan goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg is, zorg dan dat u iets extra’s regelt. 

 

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet worden opgestuurd naar Hagee Stichting. Meer informatie hierover leest u op www.hagee.nl.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk/de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de Hagee Stichting op de hoogte stellen van uw (afwijkende) afspraken.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u Hagee Stichting wel informeren d.m.v. het scheidingsconvenant waarin dit expliciet moet zijn vastgelegd.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen.

Kijk voor meer informatie op www.hagee.nl.

 

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan uw pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

 

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Hagee Stichting daarover informeren.

 

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en het wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet te informeren over uw werkloosheid.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

bottom of page