Pensioenfonds Hagee stichting

Hagee Stichting informeert alle betrokken onder andere door het regelmatig uitbrengen van nieuwsberichten en nieuwsbrieven. Hieronder vindt u alle berichten vanaf 2013.

Nieuwsoverzicht

13-02-2018 Nieuwsbericht februari 2018


• Pensioenen per 1 januari 2018 verhoogd met 0,5%
• Pensioenregeling gewijzigd


Pensioenen per 1 januari 2018 verhoogd met 0,5%
Jaarlijks wordt door het bestuur bekeken of het mogelijk is de pensioenen te verhogen als compensatie voor de gestegen prijzen. Van belang daarbij zijn de financiële positie van het fonds en het consumentenprijsindex cijfer (CPI).
De financiële positie van Hagee Stichting is in de loop van 2017 beter geworden. In oktober was de beleidsdekkingsgraad gestegen tot ruim 114%. De stijging van het CPI tussen oktober 2016 en oktober 2017 bedroeg 1,33%. Omdat de dekkingsgraad hoger was dan het wettelijk minimum kan een gedeeltelijke toeslag worden toegekend. Het bestuur heeft besloten om de ingegane en opgebouwde pensioenen met ingang 1 januari 2018 met 0,5% te verhogen.Een volledige toeslag kan worden toegekend bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 124%.

Pensioenregeling gewijzigd
Eind 2017 is er een einde gekomen aan de eerste periode van 5 jaar met een vaste premie. Voor de periode 2018 tot 2023 heeft de werkgever met de Centrale Ondernemingsraad overlegd over de regeling en met name de pensioenpremie.
Uitgangspunt voor dit overleg is een verwachting voor de komende 5 jaar. Met name de verwachting over de rente is belangrijk omdat de rente voor een deel groot bepaalt hoe “duur” pensioen is. Hoe lager de rente, hoe meer premie er betaald moet worden. Voor de komende 5 jaar wordt verwacht dat de rente slechts zeer langzaam zal stijgen. Dit betekent dat de premie fors omhoog zou moeten voor dezelfde pensioenopbouw.
Het overleg tussen de COR en de werkgever heeft geresulteerd in de volgende afspraken: De premie wordt met 2% verhoogd naar 33,6%, deze verhoging komt geheel voor rekening van de werkgever. ƒ{ Ondanks de verhoging is de premie niet voldoende om de pensioenopbouw te handhaven op het oude niveau van 1,875%. De verwachting is dat de opbouw in de komende 5 jaar gemiddeld op 1,68% zal uitkomen. Alleen in 2018 zal dit nog hoger zijn omdat er nog een kleine reserve is die voor de pensioen opbouw gebruikt kan worden. De pensioenleeftijd stijgt naar 68 jaar. In de praktijk heeft dit weinig gevolgen voor de datum waarop het pensioen ingaat omdat werknemers volgens de CAO met pensioen gaan op de AOW leeftijd. Hagee laat het pensioen dan ingaan op de datum dat ook de AOW ingaat.
Per saldo een versobering van de regeling. Of dit in werkelijkheid ook zo zal zijn moet nog blijken. Stijgt de rente sneller dan verwacht dan kan er meer pensioen worden opgebouwd voor dezelfde premie. De rente kan echter ook dalen en dan kan er minder pensioen worden opgebouwd.
19-11-2015 Nieuwbrief november 2015


• Dekkingsgraad licht gedaald • Hans Labree herkozen • Pensioenbrochures vernieuwd Dekkingsgraad licht gedaald De dekkingsgraad is de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen. Voor besluiten maakt het bestuur gebruik van een gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden: de beleidsdekkingsgraad. Door een gemiddelde te gebruiken is de dekkingsgraad stabieler. In oktober is de beleidsdekkingsgraad gedaald naar 115,0%, aan het begin van het jaar was deze nog 116,7%. De daling komt doordat de rente in de loop van het jaar gedaald is.
Hans Labree herkozen
Als vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur was Hans Labree dit jaar aftredend. Hans heeft zich meteen weer herkiesbaar gesteld. Omdat er nog een kandidaat was voor de bestuursfunctie zijn er verkiezingen uitgeschreven. Daarbij is Hans herkozen als bestuurslid. Het bestuur feliciteert hem van harte!

Pensioenbrochures vernieuwd
In de pensioenregeling staat precies vermeld hoe een pensioen wordt opgebouwd en welke rechten de deelnemers hebben. Dat dit op een (juridisch) juiste manier is beschreven komt de leesbaarheid niet ten goede. Daarom zijn er brochures ontwikkeld die verschillende onderdelen van de regeling op een begrijpelijke wijze toelichten. Recent zijn deze brochures geheel vernieuwd. Er is een algemene brochure over de regeling (Pensioen123) en een viertal brochures waarin wordt uitgelegd welke invloed bepaalde gebeurtenissen kunnen hebben op uw pensioen. Deze brochures zijn ook terug te vinden op onze website.

Meer weten? Hebt u vragen of opmerkingen? Kom eens langs bij het Pensioenbureau in Amstelveen of neem contact op met Ineke Heuvelman: 020 – 545 0361 ( pensioenbureau@technischeunie.com).
11-07-2014 Nieuwsbericht juli 2014


• Dekkingsgraad in mei verder gestegen
• Pensioenopbouw wettelijk verlaagd
• Nieuw financieel toetsingskader bekend geworden
• Jaarrekening 2013 vastgesteld


Dekkingsgraad in mei verder gestegen
In de maand mei is de dekkingsgraad verder gestegen naar 117,6%. De stijging komt door de daling van de rente en de positieve resultaten op de beleggingen in aandelen. Door de manier waarop de dekkingsgraad wordt berekend werkt de rentedaling nog niet door in de verplichtingen van het fonds. De dekkingsgraad is daardoor kunstmatig hoog. Het bestuur verwacht dat de dekkingsgraad in de komende maanden weer zal gaan dalen.

Pensioenopbouw wettelijk verlaagd
Gedwongen door de crisis heeft de regering een bezuinigingsplan opgesteld. Een belangrijk deel van de bezuinigingen moet komen van de beperking van de pensioenopbouw. De beperking van de pensioenopbouw levert veel geld op omdat de regering verwacht dat de pensioenpremie dan omlaag kan. Dat betekent niet alleen dat de overheid minder geld uitgeeft aan pensioen voor haar eigen werknemers maar ook dat de belastingopbrengsten stijgen.
De plannen houden in dat de pensioenopbouw wordt verlaagd naar 1,875% (Hagee nu 2,0%); het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd mag maximaal € 100.000 bedragen. De verlaging van de pensioenopbouw heeft voor alle werknemers gevolgen. Of die gevolgen geheel of gedeeltelijk opgevangen kunnen worden in de regeling moet nog worden bekeken. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2015.

Nieuw financieel toetsingskader bekend geworden
Pensioenfondsen moeten aan allerlei financiële regels voldoen. Deze regels zijn vastgelegd in een zogenaamd Financieel Toetsingskader (FTK). De regels zijn opgesteld om de belangen van de deelnemers en gepensioneerden te beschermen. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het bestaande FTK niet meer voldoet. Daarom zijn er voorstellen voor een nieuw FTK opgesteld dat waarschijnlijk in 2015 van kracht zal worden. De nieuwe regels stellen zwaardere eisen aan het fonds. De belangrijkste bepalingen zijn:
• De buffers die fondsen moeten aanhouden om klappen op te vangen gaan omhoog. Voor
Hagee komt dit waarschijnlijk neer op een minimale dekkingsgraad van ongeveer 121% (huidig 116%).
• De ondergrens voor het verlenen van een toeslag gaat omhoog naar 110%, dit was 104,2%.
• De rente die wordt gebruikt voor het berekenen van de verplichtingen wordt voortaan op een andere manier berekend. Door de berekeningswijze daalt de rente, de verplichtingen zullen dus stijgen.
Al met al zullen de zwaardere eisen leiden tot een kleinere kans op het toekennen van toeslagen. De voorstellen moeten nog wel besproken worden in de Tweede Kamer.

Jaarrekening 2013 vastgesteld
Het jaar 2013 is afgesloten met een positief resultaat van € 48 miljoen. Een groot deel van het resultaat is te danken aan de extra bijdrage van de werkgever (€ 23,5 miljoen). Andere belangrijke bijdragen aan het resultaat kwamen van de beleggingen (ruim € 14 miljoen) en een daling van de rente (bijna € 10 miljoen). Het volledige jaarverslag staat op de website van Hagee.

Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen? Kom eens langs bij het Pensioenbureau in Amstelveen of neem contact op met Ineke Heuvelman: 020 – 545 0361 ( pensioenbureau@technischeunie.com).
15-04-2014 Nieuwsbericht april 2014


• Indexatie voor werknemers 1 januari 2014
• Dekkingsgraad december 2013 bijgesteld
• Missie en doel Hagee vastgesteld
• ALM studie naar beleggingsbeleid afgerond
• Positief resultaat 2013
• Beloningsbeleid gepensioneerde bestuurders Hagee vastgesteld


Indexatie voor werknemers 1 januari 2014
Het pensioenfonds streeft ernaar om ieder jaar de opgebouwde pensioenen te verhogen met een toeslag (indexatie). De toeslag voor werknemers wordt gebaseerd op de Cao-loonstijging. Omdat er nog geen Cao-afspraken zijn gemaakt konden de opgebouwde pensioenaanspraken niet worden verhoogd. Technische Unie heeft aangegeven de werkgeversvoorstellen voor de CAO te zien als een algemene Cao-verhoging. Dit is met terugwerkende kracht doorgevoerd in de salarissen. Het bestuur heeft in de vergadering van 26 maart besloten de werkgever te volgen in dit besluit. Met terugwerkende kracht zijn de pensioengevende salarissen verhoogd met 2,2% en is een toeslag toegekend van 1,1%. Eerder werd al aan de gepensioneerden een toeslag toegekend van 0,8%.

Dekkingsgraad december 2013 bijgesteld
Bij het opstellen van de definitieve jaarcijfers over 2013 is gebleken dat de eerder berekende dekkingsgraad te hoog is geweest. De dekkingsgraad is bijgesteld van 115,3% naar 114,1%. Hiervoor zijn 2 oorzaken aan te wijzen:
• De toeslag voor gepensioneerden was nog niet opgenomen in de dekkingsgraad omdat
het definitieve besluit hierover pas in januari 2014 werd genomen.
• Er is een zeer groot aantal waardeoverdrachten afgewikkeld in 2013. Bij de schattingen die worden gebruikt bij de berekening van de dekkingsgraad wordt uitgegaan van een gelijk aantal inkomende- en uitgaande waardeoverdrachten. In werkelijkheid bleken er veel meer inkomende overdrachten te zijn.

Missie en doel Hagee vastgesteld
Het formuleren van de missie en het doel van Hagee Stichting stond al langere tijd op de agenda van het bestuur. Nu de nieuwe pensioenregeling is ingevoerd, heeft het bestuur zich opnieuw over de missie gebogen. Missie en doel zijn als volgt geformuleerd:
“Het doel van Hagee Stichting is het op tijdige, correcte en (kosten) efficiënte manier invulling geven aan de pensioenafspraken die door de werkgevers met de deelnemers zijn gemaakt.
Hagee streeft ernaar een betrouwbaar fonds zijn dat in een zo goed mogelijk pensioen voorziet. Daarbij horen lage kosten en hoort het streven naar behoud van koopkracht.
Hagee wil een transparant fonds zijn dat deelnemers een reëel beeld geeft van het te verwachten pensioen.”
De missie geeft uitdrukking aan de meerwaarde die Hagee heeft als ondernemingspensioenfonds voor zowel de werknemers en gepensioneerden als voor de werkgevers.

ALM studie naar beleggingsbeleid afgerond
In de afgelopen maanden is een Asset & Liability Management studie uitgevoerd. Doel van de studie is om te kijken of het beleggingsbeleid nog wel past bij het deelnemersbestand. De studie wordt iedere 3 jaar uitgevoerd. De conclusie van de studie is dat de huidige mix van zakelijke- en vastrentende waarden (aandelen 40% en obligaties 60%) nog steeds de meest optimale is. Ook is de afdekking van het renterisico op het huidige niveau (60% van de verplichtingen) het meest optimaal.
In de studie is ook gekeken wat de gevolgen zijn van economische groei of juist een verdieping van de crisis. Hieruit blijkt dat bij een aantal van die ontwikkelingen een ander beleggingsbeleid tot betere uitkomsten leidt. De beleggingscommissie onderzoekt in hoeverre het beleid dynamischer gemaakt kan worden zodat zij beter op de actuele ontwikkelingen kan inspelen.

Positief resultaat 2013
2013 is een jaar geweest waarin de financiële situatie van het fonds sterk verbeterd is. Uit het concept jaarverslag blijkt dat het fonds uit de situatie van dekkingstekort is gekomen (dekkingsgraad boven de 104,2%). Er is nog wel sprake van een reservetekort (dekkingsgraad is lager dan 116,6%). De positieve ontwikkelingen zijn te danken aan:
• de korting van 3,6% die op de opgebouwde aanspraken en de ingegane pensioen is doorgevoerd;
• de extra storting ad € 23,5 miljoen door de werkgever;
• een positief beleggingsrendement;
• een stijging van de rente, waardoor de toekomstige pensioenuitkeringen op een lager niveau zijn vastgesteld.
De ontwikkelingen blijken uit het concept jaarverslag 2013. In juni (na de controle door de accountant) zal het jaarverslag in de bestuursvergadering worden besproken en gepubliceerd.

Beloningbeleid gepensioneerde bestuurders Hagee vastgesteld
De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de pensioenen die nu en in de toekomst uitgekeerd worden. Dit is een grote verantwoordelijkheid, het is ook terecht dat er aan bestuursleden hoge eisen worden gesteld. Voor de bestuursleden betekent het dat besturen veel tijd en inspanning kost. De bestuursleden die in dienst zijn van de werkgever kunnen het bestuurswerk onder werktijd doen. Daarmee voorziet het salaris ook in een beloning voor het bestuurswerk. Voor gepensioneerde bestuursleden geldt dit niet. Om toch recht te doen aan de taken en verantwoordelijkheden heeft het bestuur besloten aan die bestuursleden een beloning toe te kennen voor de aanwezigheid in de bestuursvergaderingen. De beloning is €102,50 per uur. Tijd besteed aan het dagelijkse bestuurswerk en voorbereiding van de vergaderingen wordt niet beloond.


Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen? Kom eens langs bij het Pensioenbureau in Amstelveen of neem contact op met Ineke Heuvelman: 020 – 545 0361 ( pensioenbureau@technischeunie.com).
17-01-2014 Nieuwsbericht januari 2014


• Financiële positie eind oktober 2013 verbeterd
• Indexatie voor gepensioneerden per 1 januari 2014
• Pensioenopbouw wijzigt niet
• Gevolgen van de Wet Versterking Bestuur voor Hagee Stichting
• Robbert van Groningen herkozen
• Onderzoek naar risicobereidheid
• ALM studie gestart


Financiële positie in 2013 verbeterd
De dekkingsgraad (de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds) is in 2013 gestegen van 94,6% naar 115,3%. De stijging van de dekkingsgraad in 2013 heeft verschillende oorzaken. Ten eerste door de maatregelen die zijn genomen in het begin van het jaar. In de tweede plaats door de ontwikkelingen op de financiële markten: stijgende rente en de stijgende koersen van de aandelen. Dat de dekkingsgraad het hoogste niveau in jaren heeft bereikt wil nog niet zeggen dat het fonds helemaal uit de financiële problemen is. Het herstelplan blijft voorlopig dan ook nog van kracht. Wel staat het fonds er een stuk beter voor dan een jaar geleden!

Indexatie per voor gepensioneerden 1 januari 2014
Het pensioenfonds streeft ernaar om ieder jaar de opgebouwde en ingegane pensioenen te verhogen met een toeslag. Dit heet indexeren. De laatste jaren was dit helaas niet mogelijk. Nu de dekkingsgraad in 2013 flink is gestegen heeft het bestuur besloten weer een toeslag toe te kennen. Omdat de financiële situatie nog niet helemaal op orde is wordt een gedeeltelijke toeslag toegekend.
• Voor gepensioneerden is de inflatie de basis voor de toeslag. De toeslag betekent een verhoging van de pensioenen met 0,8%.
• De toeslag voor werknemers wordt bepaald op basis van de CAO-stijging, omdat er nog geen CAO afspraken zijn gemaakt, worden de opgebouwde aanspraken voor actieve deelnemers niet verhoogd.

Pensioenopbouw wijzigt niet
In de oude pensioenregeling (die voor 1 april 2013 van kracht was) werd jaarlijks vastgesteld wat de premie voor het komende jaar zou worden. In de huidige regeling ligt de premie voor een periode van 5 jaar vast. Wel moet het bestuur beoordelen of de premie voldoende is om de kosten voor het komende jaar te kunnen betalen. Zou dat niet het geval zijn dan kan het bestuur besluiten de kosten omlaag te brengen door minder pensioen op te bouwen.
Het bestuur heeft vastgesteld dat de premie voor 2014 voldoende is om de kosten te dekken. Er is dan ook besloten om de pensioenopbouw gelijk te houden aan 2% van de grondslag.

Gevolgen van de Wet Versterking Bestuur voor Hagee Stichting
Eerder dit jaar is de “Wet versterking bestuur” van kracht geworden. In deze wet wordt bepaald dat het bestuur van een pensioenfonds zich anders mag organiseren dan voorheen gebruikelijk was. In het huidige bestuur zijn de werknemers, gepensioneerden en werkgevers vertegenwoordigd.
Het bestuur heeft uitgebreid gediscussieerd bij de voor- en nadelen van de huidige model van besturen. De betrokkenheid van de werknemers en werkgevers bij het fonds komt goed tot uiting in het huidige model. Deze betrokkenheid ziet het bestuur als een zeer belangrijk element. De nadelen wegen daar niet tegen op.
Conclusie van de discussie was dat de huidige vorm van het bestuur het beste past bij Hagee Stichting en Technische Unie. Het bestuur kiest dan ook voor voortzetting van het huidige bestuursmodel. Deze keuze zal worden besproken met de werkgever.

Robbert van Groningen herkozen
Als vertegenwoordiger van de werknemers in het bestuur was Robbert van Groningen dit jaar aftredend. Robbert heeft zich meteen weer herkiesbaar gesteld. Omdat er nog 2 kandidaten voor de bestuursfunctie waren zijn er verkiezingen uitgeschreven. Daarbij is Robbert herkozen als bestuurslid. Het bestuur feliciteert hem van harte!

Onderzoek naar risicobereidheid
In het begin van 2013 heeft het pensioenfonds in samenwerking met de Hay Group een onderzoek gedaan naar de risicobereidheid van de werknemers. In de loop van het jaar zijn vergelijkbare onderzoeken bij andere pensioenfondsen uitgevoerd. Inmiddels is bekend geworden hoe de werknemers van Technische Unie hebben gescoord ten opzichte van de werknemers bij andere werkgevers. Een paar conclusies uit het onderzoek zijn:
• De werknemers van TU zijn iets minder bereid tot het nemen van risico’s dan de
werknemers bij andere bedrijven. Het verschil is wel erg klein.
• De werknemers van TU zijn minder bereid om bij te sparen voor hun pensioen dan andere werknemers.
• Daarentegen zijn ze meer bereid om langer door te werken!
• Verder valt op dat werknemers van TU minder vertrouwen hebben in het pensioenfonds dan de werknemers van andere werkgevers in hun eigen pensioenfonds.
Het resultaat van dit onderzoek is gebruikt als input voor de ALM studie.

ALM studie gestart
Een Asset & Liability Management studie wordt periodiek uitgevoerd om te kijken of de beleggingen nog wel passen bij de samenstelling van het deelnemersbestand. Aanleiding om de studie nu op te starten, was de wijziging in de regeling in april 2013. Belangrijk element in de studie is het risicoprofiel van de beleggingen. Het risico komt tot uiting in een kans op bijvoorbeeld het korten van pensioenen. Maar beleggingen zijn wel een belangrijke financieringsbron van het fonds. Helemaal zonder risico zou de premie veel hoger worden en de pensioenen veel lager. Het resultaat van de studie moet een onderbouwing geven van een beleggingsmix, waarbij rendement en risico geoptimaliseerd zijn. In theorie dan, de werkelijkheid is altijd anders. Het resultaat van de studie zal eind januari aan het bestuur worden gepresenteerd.

Meer weten?
De volledige notulen zijn op te vragen bij het Pensioenbureau. Heeft u vragen of opmerkingen? Kom eens langs bij het Pensioenbureau in Amstelveen of neem contact op met Ineke Heuvelman: 020 – 545 0361 ( pensioenbureau@technischeunie.com).
06-09-2013 Nieuwsbericht september 2013


Bestuurswissel Pensioenfonds

Op 30 september a.s. treedt Jan Janse af als bestuurslid en voorzitter van het Pensioenfonds. Zijn rol als voorzitter wordt overgenomen door Gé Groot, die reeds jaren bestuurslid is namens de werkgever. Willem Korving treedt met ingang van september toe als aspirant-bestuurslid namens de werkgever. Beide benoemingen moeten formeel nog worden bekrachtigd door toezichthouder De Nederlandsche Bank.

We zijn ervan overtuigd dat met de benoemingen van Gé en Willem de continuïteit, deskundigheid en kwaliteit van het bestuur gewaarborgd blijven.

Hagee Stichting
02-10-2017 Nieuwsbrief oktober 2017


• Beleidsdekkingsgraad stijgt naar 112,8%
• Jaarverslag 2016 gepubliceer
• Pensioenpremie 2018


Beleidsdekkingsgraad stijgt naar 112,8%
De beleidsdekkingsgraad is in de maand augustus gestegen naar 112,8%. Ten opzichte van einde 2016 is dit een verbetering met ruim 4%. Dit is het gevolg van een geleidelijk stijgende rente in combinatie met een positief beleggingsrendement. De beleidsdekkingsgraad ligt nog wel ruim onder het niveau van +/- 120% waarbij toeslagverlening volledig mogelijk is. De beleidsdekkingsgraad is de basis voor besluiten over onder andere de indexatie van de pensioenuitkeringen. De dekkingsgraad wordt maandelijks op de site van Hagee gepubliceerd.

Jaarverslag 2016 gepubliceerd
Het boekjaar 2016 is afgesloten met een zeer bescheiden maar wel positief resultaat. De beleggingen brachten bijna € 38 miljoen op maar de verplichtingen stegen met € 40 miljoen. Een klein overschot op de premie ten opzichte van de uitkeringen bracht het resultaat op een positief bedrag. Het volledige verslag kunt u vinden op de website van Hagee.

Pensioenpremie 2018
De actieve deelnemers en de werkgevers betalen samen de pensioenpremie. Die premie is nodig om de jaarlijkse pensioenopbouw te kunnen betalen. Is de premie niet voldoende dan kan de opbouw worden verminderd. Als dat gebeurt, krijgt u hierover bericht. Is de premie meer dan nodig is voor de pensioenopbouw dan wordt dit apart gehouden voor tijden met een tekort. In 2013 zijn afspraken gemaakt met de werkgever en ondernemingsraad over de premie. Deze afspraken liggen voor een periode tot en met 2017. In de komende maanden moeten nieuwe afspraken worden gemaakt over de premie voor 2018 en latere jaren. Vanwege de lage rente waarmee pensioenen moeten worden berekend is de verwachting dat de premie hoger zal worden.
24-01-2017 Nieuwsbrief januari 2017


• Geen verhoging van pensioenen per 1 januari 2017
• Pensioenopbouw blijft in stand in 2017


Geen verhoging van pensioenen per 1 januari 2017
Het gaat weer wat beter met onze economie. Consumenten worden optimistischer en de winkeliers zien hun omzet weer stijgen. De berichten over pensioenfondsen worden ook wat beter. Een paar maanden geleden kondigden een aantal grote fondsen nog aan dat ze in 2017 de pensioenen waarschijnlijk zouden moeten korten. Door een stijging van de rente lijkt dat nu van de baan te zijn. Hoewel er bij Hagee geen sprake is geweest van mogelijke kortingen in 2017, is de financiële situatie van het fonds niet zo goed dat de pensioenen verhoogd kunnen worden. Jaarlijks besluit het bestuur of de pensioenen in het komende jaar verhoogd worden. Dat besluit wordt gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van oktober. In oktober was de beleidsdekkingsgraad 108%, dat is onder de wettelijke grens van 110% waarboven een pensioenfonds mag indexeren. Helaas is verhoging van de pensioenen dus niet mogelijk, de inflatie was met 0.4 % gelukkig ook niet hoog.

Pensioenopbouw blijft in stand in 2017
Ieder jaar wordt er een stukje pensioen opgebouwd. Deze opbouw moet worden betaald uit de premie. Voor 2016 bedroeg de pensioenopbouw 1,875% van de zogenaamde pensioengrondslag (het jaarsalaris -/- € 16.000). Als de premie hoger is dan de kosten voor de pensioenopbouw wordt het meerdere apart gezet in een potje (premiedepot). Is de premie te laag om de kosten van de opbouw te kunnen betalen, dan wordt eerst gekeken of het tekort kan worden betaald uit het premiedepot. Als dat niet het geval is kan de pensioenopbouw worden verlaagd. De rente heeft grote invloed op de kosten voor pensioenopbouw. Hoe lager de rente hoe hoger de kosten. De lage rente van de laatste jaren werkt door in de kosten voor pensioenopbouw in 2017. In 2017 zal voor het eerst de premie niet voldoende zijn om aan de kosten voor de pensioenopbouw te kunnen voldoen. In de voorgaande jaren was de premie hoger dan de kosten voor pensioenopbouw, en is er geld in het premiedepot gestort. Voor 2017 geldt dat de middelen uit het premiedepot voldoende zijn om het premietekort aan te vullen. De pensioenopbouw kan dus hetzelfde blijven als in 2016: 1.875% van de pensioengrondslag. Of dit na 2017 ook het geval zal zijn is niet zeker.
13-10-2016 Nieuwsbrief oktober 2016


Dekkingsgraad verder gedaald Nog geen sprake van korting Prinsjesdag 2016, plannen voor uw pensioen
Dekkingsgraad verder gedaald
De dalende rente is de belangrijkste reden voor de daling van de dekkingsgraad in de afgelopen maanden. De beleidsdekkingsgraad is inmiddels gedaald naar een niveau van 108,4% (september 2016). De beleidsdekkingsgraad volgt de ontwikkeling van de “gewone” dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad staat op een niveau van 106,6%. Als de beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar onder de 110% is mag het fonds de pensioenen niet verhogen. Naar verwachting zal de beleidsdekkingsgraad verder dalen en kan een eventuele verhoging niet worden toegekend.

Nog geen sprake van korting
Door de lage rente moet het fonds steeds meer vermogen aanhouden om nog aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De stijging van het benodigde vermogen gaat momenteel sneller dan de premie inleg plus het rendement op de beleggingen. Gevolg is, zoals hierboven geschetst, dat de dekkingsgraad daalt. Als de dekkingsgraad te ver zou dalen kan er weer sprake zijn dat de pensioenen en pensioenaanspraken gekort moeten worden. Het bestuur heeft berekeningen laten uitvoeren om te kijken wanneer het fonds de situatie bereikt waarin er weer sprake zou zijn van de korting. Dat is nu nog niet het geval, het fonds kan nog altijd voldoen aan de wettelijke regels. Maar het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst niet meer het geval zal zijn.

Prinsjesdag 2016, plannen voor uw pensioen
Over pensioen heeft het kabinet weinig nieuws gemeld. Volgens de plannen gaat de koopkracht van 77% van de gepensioneerden erop vooruit. De ouderenkorting wordt verhoogd met ruim € 100 per jaar, ook gaat de zorgtoeslag en de huurtoeslag omhoog.
14-07-2016 Nieuwsbrief juli 2016


SER schetst toekomst pensioenstelsel Herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend Brexit Dekkingsgraad in het eerste halfjaar gedaald

SER schetst toekomst pensioenstelsel
De maatschappij verandert in een hoog tempo: meer parttimers, minder vaste contracten, meer ZZP-ers. Terwijl de economie maar niet lijkt te willen groeien. Het pensioenstelsel is ondanks de veranderingen eigenlijk nauwelijks gewijzigd met als gevolg dat het niet altijd goed aansluit bij de omstandigheden van vandaag. Daarom staat het stelsel al enige tijd ter discussie. Moeten we doorgaan met hetzelfde stelsel in een sterk veranderende omgeving? Kunnen we onder de huidige omstandigheden nog wel een pensioen toezeggen als we weten dat het lastiger wordt om die toezegging waar te maken? Op dat soort vragen probeert de Nederlandse pensioenwereld een antwoord te vinden. Zorgvuldig, want er zijn grote belangen mee gemoeid.

Recent heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een onderzoek gepubliceerd waarin geschetst wordt hoe een toekomstig stelsel eruit zou kunnen zien. Als de plannen van de SER doorgaan, wordt er geen pensioen meer toegezegd maar krijgt iedereen een persoonlijk pensioenvermogen. Je weet dan precies hoeveel geld er voor jouw pensioen opzij is gezet. Ook kun je zien hoeveel premie en rendement er wordt bijgeschreven bij jouw pensioengeld.

Een belangrijke eigenschap van het huidige stelsel is dat een aantal risico’s gedeeld worden. Dit zijn de risico’s die je niet alleen kunt dragen, zoals het beleggingsrisico of het risico dat je ouder wordt dan je verwacht. In de plannen van de SER blijven deze risico’s collectief gedragen.

Herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend
Aangezien Hagee Stichting niet voldoet aan de vereisten van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft het bestuur een herstelplan bij DNB ingeleverd. DNB vereist namelijk dat de (beleids-)dekkingsgraad minimaal 122% bedraagt. In het herstelplan moet worden aangetoond dat het fonds binnen 11 jaar aan de vereisten van DNB voldoet.

In het herstelplan staan de maatregelen die het bestuur moet nemen om weer aan de eisen van De Nederlandsche Bank te voldoen. Zolang het fonds niet aan de eisen voldoet, moet het ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.

De financiële situatie van het pensioenfonds wordt in het herstelplan tot 2026 doorgerekend, rekening houdend met rendement op de beleggingen, de premie, rente en eventuele verhogingen of verlagingen van de pensioenen. Uit deze berekening blijkt dat de financiële situatie in 2021 weer op orde is.

Om weer aan de eisen te kunnen voldoen hoeven er geen drastische maatregelen te worden genomen. Wel zal de indexatie de komende jaren worden beperkt. Dat betekent dat wij de pensioenen niet of slechts gedeeltelijk kunnen verhogen met de inflatie.

Begin volgend jaar wordt opnieuw gekeken hoe het fonds er voor staat en wordt opnieuw bepaald of- en welke maatregelen er nodig zijn voor herstel.

Brexit
Op 23 juni hebben de inwoners van Engeland ervoor gekozen om de Europese Unie te verlaten. Engeland moet gaan onderhandelen met de rest van Europa over nieuwe verdragen voor de handel, vrij verkeer van personen en nog vele andere zaken. Naar verwachting gaan die onderhandelingen lang duren. Dat betekent ook dat de financiële markten nog lang in onzekerheid zullen blijven over de gevolgen voor de Engelse en de Europese economieën. Door de onzekerheid daalt de rente en schommelen de aandelenkoersen sterk.

Ook Hagee heeft last van de onrust op de financiële markten. Door de dalende rente daalt ook onze dekkingsgraad. Ook de dalende aandelenkoersen hebben een negatieve invloed op de dekkingsgraad. Hagee is op de lange termijn gebaat bij een stabiele economie. Welke invloed de Brexit op de lange termijn zal hebben is niet te zeggen.

Dekkingsgraad in het eerste halfjaar gedaald
De dekkingsgraad van Hagee was eind juni 106,1%, in de maand mei was de dekkingsgraad 107,7%. Door de sterk gedaalde rente en de onrust op de financiële markten is de dekkingsgraad gedaald. Belangrijke besluiten worden genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad, deze dekkingsgraad bedroeg eind juni 109,9%. Gezien de laatste ontwikkelingen zal de beleidsdekkingsgraad verder dalen. Deze dekkingsgraad is lager dan de grens waarboven een (gedeeltelijke) toeslag toegekend kan worden.
05-02-2016 Nieuwbrief februari 2016


Pensioen in 2016 verhoogd Belastingregels gewijzigd Pensioenopbouw in 2016 verandert niet Grondslag voor indexatie gewijzigd Pensioen in 2016 verhoogd
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de pensioenen verhoogd met 0,25%. Ook het opgebouwde pensioen voor werknemers en oud-werknemers is verhoogd met 0,25%. In december 2015 heeft het bestuur gekeken of er financiële ruimte was om de pensioenen te verhogen. Binnen de wettelijke en financiële mogelijkheden bleek een verhoging van 0,25% mogelijk.

Belastingregels gewijzigd
Met ingang van 1 januari zijn de belastingschijven en de loonheffingspercentages gewijzigd. De tarieven in de eerste schijf stijgen, de tarieven in de tweede en derde schijf dalen. Ook de premie voor de zorgverzekeringswet is aangepast. Het netto pensioen wordt door deze aanpassingen lager. Alle gepensioneerden hebben in de maand januari een betaalspecificatie ontvangen waarin de nieuwe tarieven zijn verwerkt.

Pensioenopbouw in 2016 verandert niet
Jaarlijks bepaalt het bestuur of de premie voldoende is om het pensioen op te bouwen. Als de premie te laag zou zijn dan kan het bestuur besluiten om de opbouw te verlagen. De factoren waaruit de premie bestaat worden in 2016 hoger. Binnen de afgesproken premie is er nog net ruimte om de pensioenopbouw in stand te houden. De opbouw blijft dus 1,875% van de pensioengrondslag.

Grondslag voor indexatie gewijzigd
Het bestuur probeert jaarlijks de (opgebouwde) pensioenen te verhogen. Als basis voor die verhoging werd voor de ingegane pensioenen de prijsstijging genomen. De verhoging van de opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers (werknemers) werd gebaseerd op de loonstijging zoals die in de CAO overeengekomen is. Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe pensioenwet in 2015 heeft het bestuur de indexaties nog eens onder de loep genomen. Verschillen bleken er nauwelijks te zijn. De voordelen van het indexeren op basis van de (hogere) loonindex vallen vrijwel geheel weg tegen de zwaardere wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Het bestuur heeft dan ook besloten om de indexatie van de actieve deelnemers evenals die voor de gepensioneerden te baseren op de prijsstijging.

Meer weten?
Hebt u vragen of opmerkingen? Kom eens langs bij het Pensioenbureau in Amstelveen of neem contact op met Ineke Heuvelman: 020 – 545 0361 ( pensioenbureau@technischeunie.com).
20-02-2015 Nieuwbericht februari 2015


• Indexatie voor gepensioneerden per 1 januari 2015
• Eerste Kamer heeft ingestemd met nieuwe regels voor pensioenfondsen
• Minder pensioenopbouw, premie blijft gelijk
• Kees van de Burgh treedt af als bestuurslid

Indexatie voor gepensioneerden per 1 januari 2015
Het pensioenfonds streeft ernaar de pensioenen (opgebouwde en ingegane pensioenen) ieder jaar te verhogen met een toeslag. Deze indexatie wordt doorgevoerd als de financiële situatie van het fonds dit toelaat. In de vergadering van de december 2014 heeft het bestuur besloten de ingegane pensioenen te verhogen met 0,39%. De verhoging is gebaseerd op de ontwikkeling van de inflatie in de periode van oktober 2013 tot en met oktober 2014.
De indexatie voor werknemers wordt gebaseerd op de algemene loonsverhoging zoals die wordt overeengekomen bij de CAO onderhandelingen. Omdat er geen CAO afspraken zijn gemaakt worden de opgebouwde pensioenen voor werknemers niet geïndexeerd.

Eerste Kamer heeft ingestemd met nieuwe regels voor pensioenfondsen
Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe regels voor pensioenfondsen. Onder de nieuwe regels moeten fondsen hogere buffers opbouwen, en kan er minder snel worden geïndexeerd. Daar staat tegenover dat de financiële situatie van pensioenfondsen stabieler wordt en er minder snel sprake zal zijn van kortingen.

Minder pensioenopbouw, premie blijft gelijk
In het overleg tussen Technische Unie en de ondernemingsraad zijn enkele wijzigingen in de regeling overeengekomen. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op veranderingen in de belastingwetgeving. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
• De pensioenopbouw is beperkt tot 1,875% van de grondslag, dit was 2%. Door deze
maatregel wordt er minder pensioen opgebouwd, dus later wordt er ook minder pensioen uitgekeerd.
• Het maximum salaris waarover pensioen wordt opgebouwd wordt verhoogd van € 52.976 naar € 100.000. Deze verandering houdt verband met de beëindiging van de regeling bij Aegon PPI.
Als er minder pensioen wordt opgebouwd zijn de kosten voor het pensioenfonds ook lager. Toch gaat de premie niet omlaag. Dit komt doordat er met ingang van 2015 strengere financiële eisen worden gesteld, de lage rente en omdat het fonds met Technische Unie een vaste premie heeft afgesproken voor een periode van vijf jaar.

Kees van de Burgh treedt af als bestuurslid
De combinatie van werkzaamheden voor Technische Unie en voor Hagee Stichting is voor Kees van de Burgh niet langer mogelijk. Daarom treedt hij per 19 januari af als bestuurslid van Hagee Stichting. Volgens de regels zoals vastgelegd in de statuten wordt zijn plaats ingenomen door Dirk Haak.


Meer weten?
Hebt u vragen of opmerkingen? Kom eens langs bij het Pensioenbureau in Amstelveen of neem contact op met Ineke Heuvelman: 020 – 545 0361 ( pensioenbureau@technischeunie.com).
26-08-2015 Nieuwsbericht augustus 2015


• Dekkingsgraad gedaald • Wet Pensioencommunicatie • Nieuw herstelplan ingediend

Dekkingsgraad gedaald
De dekkingsgraad is in juli uitgekomen op 115,6%. Ten opzichte van de dekkingsgraad eind 2014 is dat een daling van 1,5%. Belangrijke oorzaak is een daling van de rente op de financiële markten. Daarnaast heeft De Nederlandsche Bank de methode waarop de rente voor de lange termijn wordt bepaald gewijzigd. Door de wijziging is deze lange termijn rente gedaald van 4,2% naar 3,3% per eind juni. Deze wijziging heeft een negatieve invloed op de dekkingsgraad van min 2,5%.

Belangrijke besluiten worden genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad. Deze dekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. De huidige renteontwikkelingen zullen pas op termijn zichtbaar worden in de beleidsdekkingsgraad.


Wet Pensioencommunicatie
Pensioencommunicatie heeft als doel dat iedere deelnemer weet hoeveel pensioen hij/zij kan verwachten. Ook moet de deelnemer kunnen nagaan of dat voldoende is en moet zich bewust zijn van de risico’s.

Om het doel te bereiken wordt informatie in lagen aangeboden. De eerste laag is de basisinformatie en in de volgende lagen wordt meer gedetailleerde informatie aangeboden. Bij deze communicatie wordt optimaal gebruik gemaakt van iconen. Deze manier van communiceren blijkt in de praktijk goed te werken. De wet pensioencommunicatie biedt meer mogelijkheden om informatie digitaal te verstrekken. Onder de oude wetgeving moet de deelnemer toestemming geven om informatie digitaal te ontvangen, onder de nieuwe wet kan het fonds daarvoor kiezen. De nieuwe wet pensioencommunicatie biedt verschillende mogelijkheden om de communicatie te verbeteren. Hagee Stichting is bezig met het aanpassen van de papieren informatie. Ook zal er gekeken worden welke consequenties dit heeft voor de website van het fonds.


Nieuw herstelplan ingediend
De beleidsdekkingsgraad van Hagee Stichting voldoet niet aan de wettelijke eisen. Daarom heeft het fonds een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank.

De maatregelen die in het herstelplan zijn opgenomen bestaan uit het beperken van het toekennen van toeslagen, overeenkomstig de wetgeving. Uit het herstelplan blijkt dat het fonds in 2016 het vereiste niveau van de beleidsdekkingsgraad bereikt.

Het herstelplan is gebaseerd op schattingen. De uitkomsten van het plan hebben geen voorspellende waarde. Als de beleidsdekkingsgraad onder het wettelijke niveau ligt moet het Hagee jaarlijks een nieuw herstelplan indienen.


Meer weten? Hebt u vragen of opmerkingen? Kom eens langs bij het Pensioenbureau in Amstelveen of neem contact op met Ineke Heuvelman: 020 – 545 0361 ( pensioenbureau@technischeunie.com).
04-11-2014 Nieuwsbericht oktober 2014


• Dekkingsgraad september gedaald
• Tweede Kamer heeft ingestemd met nieuwe regels voor pensioenfondsen
• Minder pensioenopbouw in 2015
• Pensioenbrochure vernieuwd
• Statuten gepasseerd


Dekkingsgraad in september gedaald
De dekkingsgraad, de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds, is in de maand september gedaald van 119,0% (augustus) naar 115,4%. Deze daling is een gevolg van de gedaalde rente. Naar verwachting zal de rente in de komende periode nog niet stijgen. Met als gevolg een verdere daling van de dekkingsgraad. Deze daling heeft verdere geen directe gevolgen. Aangezien de dekkingsgraad zich nog ruim boven de minimumgrens -104,2% (bepaald door DNB)- bevindt.

Minder pensioenopbouw in 2015
In 2015 worden de fiscale regels over pensioenopbouw aangepast. In een middelloonregeling -zoals bij Hagee- wordt de jaarlijkse pensioenopbouw beperkt tot 1,875% van de grondslag, momenteel is dat nog 2%. Door deze maatregel wordt er minder pensioen opgebouwd, dus later wordt er ook minder pensioen uitgekeerd.

Tweede Kamer heeft ingestemd met nieuwe regels voor pensioenfondsen
Na ontvangst akkoord van de Eerste Kamer zijn per 1 januari 2015 de nieuwe regels van kracht voor pensioenfondsen. Door deze wijzigingen worden de pensioenen en pensioenpremies stabieler, een positieve ontwikkeling. Mocht er sprake zijn van slechtere tijden op de financiële markten, dan heeft dit niet direct gevolgen voor uw (opgebouwde) pensioen. Pas als de dekkingsgraad langere tijd niet aan de normen voldoet moet het pensioen worden verlaagd. Een verlaging die uitgesmeerd mag worden over 10 jaar. Als gevolg van deze wijziging worden er zwaardere eisen gesteld aan de buffers die pensioenfondsen moeten aanhouden.

Pensioenbrochure vernieuwd
In de pensioenregeling staat precies vermeld hoe een pensioen wordt opgebouwd en welke rechten de deelnemers hebben. Dat dit op een (juridisch) juiste manier is beschreven komt de leesbaarheid niet ten goede. Daarom is er een pensioenbrochure opgesteld. In de pensioenbrochure wordt de pensioenregeling op een begrijpelijke wijze uitgelegd. De pensioenbrochure wordt standaard toegezonden aan alle nieuwe deelnemers.

Statuten gepasseerd
In de statuten staan het doel van Hagee Stichting, de organisatie en de wijze waarop het bestuur is samengesteld beschreven. Het is verplicht om de statuten bij een notaris te laten vastleggen.
Als gevolg van het van kracht worden van de Wet versterking bestuur moesten de statuten van het fonds worden aangepast. Het bestuur heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de statuten op enkele punten te moderniseren. Alle deelnemers hadden de gelegenheid bezwaar te maken tegen de nieuwe statuten. Omdat er geen bezwaren zijn ingebracht, zijn de statuten verder ongewijzigd door de notaris gepasseerd.

Meer weten?
Hebt u vragen of opmerkingen? Kom eens langs bij het Pensioenbureau in Amstelveen of neem contact op met Ineke Heuvelman: 020 – 545 0361 (pensioenbureau@technischeunie.com).
29-08-2014 Nieuwsbericht augustus 2014


• Nieuw verantwoordingsorgaan benoemd
• Dekkingsgraad in juli gedaald


Nieuw verantwoordingsorgaan benoemd
Jaarlijks moet het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid aan het verantwoordingsorgaan. Het gaat er dan met name om of het bestuur op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van iedereen die bij het fonds betrokken is.
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 3 personen: 1 vertegenwoordiger namens de werknemers, 1 namens de gepensioneerden en 1 namens de werkgever.
Omdat de zittingsperiode van de huidige leden was afgelopen hebben de gepensioneerden en de werknemers een oproep gekregen om zich kandidaat te stellen.
Namens de werknemers hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. Voor de gepensioneerden waren er 3 kandidaten. Bij de verkiezingen is Lex Coppoolse gekozen. De werkgever heeft Arno Vos voorgedragen als nieuw lid voor het verantwoordingsorgaan.
Het verantwoordingsorgaan bestaat nu uit de volgende leden:
Henk Jan Koeman namens de werknemers;
Lex Coppoolse namens de gepensioneerden;
Arno Vos namens de werkgever.

Dekkingsgraad in juli gedaald
De dekkingsgraad, de verhouding tussen de bezittingen en verplichtingen van het fonds, is in de maand juli gedaald naar 116,8%. Deze daling komt door de dalende rente, hierdoor moet steeds meer geld gereserveerd worden voor de pensioenen. De daling van de rente gaat nog steeds verder. Daarom is de verwachting van het bestuur dat de dekkingsgraad ook de komende maanden nog verder zal dalen.

Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen? Kom eens langs bij het Pensioenbureau in Amstelveen of neem contact op met Ineke Heuvelman: 020 – 545 0361 (pensioenbureau@technischeunie.com).

Nieuwsbrief
Contact

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht  neem dan contact met ons op.