top of page
  • Foto van schrijverHagee Stichting

SER schetst toekomst pensioenstelsel


De maatschappij verandert in een hoog tempo: meer parttimers, minder vaste contracten, meer ZZP-ers. Terwijl de economie maar niet lijkt te willen groeien. Het pensioenstelsel is ondanks de veranderingen eigenlijk nauwelijks gewijzigd met als gevolg dat het niet altijd goed aansluit bij de omstandigheden van vandaag. Daarom staat het stelsel al enige tijd ter discussie. Moeten we doorgaan met hetzelfde stelsel in een sterk veranderende omgeving? Kunnen we onder de huidige omstandigheden nog wel een pensioen toezeggen als we weten dat het lastiger wordt om die toezegging waar te maken? Op dat soort vragen probeert de Nederlandse pensioenwereld een antwoord te vinden. Zorgvuldig, want er zijn grote belangen mee gemoeid.

Recent heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een onderzoek gepubliceerd waarin geschetst wordt hoe een toekomstig stelsel eruit zou kunnen zien. Als de plannen van de SER doorgaan, wordt er geen pensioen meer toegezegd maar krijgt iedereen een persoonlijk pensioenvermogen. Je weet dan precies hoeveel geld er voor jouw pensioen opzij is gezet. Ook kun je zien hoeveel premie en rendement er wordt bijgeschreven bij jouw pensioengeld.


Een belangrijke eigenschap van het huidige stelsel is dat een aantal risico’s gedeeld worden. Dit zijn de risico’s die je niet alleen kunt dragen, zoals het beleggingsrisico of het risico dat je ouder wordt dan je verwacht. In de plannen van de SER blijven deze risico’s collectief gedragen.

Herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend Aangezien Hagee Stichting niet voldoet aan de vereisten van De Nederlandsche Bank (DNB), heeft het bestuur een herstelplan bij DNB ingeleverd. DNB vereist namelijk dat de (beleids-)dekkingsgraad minimaal 122% bedraagt. In het herstelplan moet worden aangetoond dat het fonds binnen 11 jaar aan de vereisten van DNB voldoet.

In het herstelplan staan de maatregelen die het bestuur moet nemen om weer aan de eisen van De Nederlandsche Bank te voldoen. Zolang het fonds niet aan de eisen voldoet, moet het ieder jaar een nieuw herstelplan indienen.

De financiële situatie van het pensioenfonds wordt in het herstelplan tot 2026 doorgerekend, rekening houdend met rendement op de beleggingen, de premie, rente en eventuele verhogingen of verlagingen van de pensioenen. Uit deze berekening blijkt dat de financiële situatie in 2021 weer op orde is.

Om weer aan de eisen te kunnen voldoen hoeven er geen drastische maatregelen te worden genomen. Wel zal de indexatie de komende jaren worden beperkt. Dat betekent dat wij de pensioenen niet of slechts gedeeltelijk kunnen verhogen met de inflatie.

Begin volgend jaar wordt opnieuw gekeken hoe het fonds er voor staat en wordt opnieuw bepaald of- en welke maatregelen er nodig zijn voor herstel.


Brexit Op 23 juni hebben de inwoners van Engeland ervoor gekozen om de Europese Unie te verlaten. Engeland moet gaan onderhandelen met de rest van Europa over nieuwe verdragen voor de handel, vrij verkeer van personen en nog vele andere zaken. Naar verwachting gaan die onderhandelingen lang duren. Dat betekent ook dat de financiële markten nog lang in onzekerheid zullen blijven over de gevolgen voor de Engelse en de Europese economieën. Door de onzekerheid daalt de rente en schommelen de aandelenkoersen sterk.

Ook Hagee heeft last van de onrust op de financiële markten. Door de dalende rente daalt ook onze dekkingsgraad. Ook de dalende aandelenkoersen hebben een negatieve invloed op de dekkingsgraad. Hagee is op de lange termijn gebaat bij een stabiele economie. Welke invloed de Brexit op de lange termijn zal hebben is niet te zeggen.


Dekkingsgraad in het eerste halfjaar gedaald De dekkingsgraad van Hagee was eind juni 106,1%, in de maand mei was de dekkingsgraad 107,7%. Door de sterk gedaalde rente en de onrust op de financiële markten is de dekkingsgraad gedaald. Belangrijke besluiten worden genomen op basis van de beleidsdekkingsgraad, deze dekkingsgraad bedroeg eind juni 109,9%. Gezien de laatste ontwikkelingen zal de beleidsdekkingsgraad verder dalen. Deze dekkingsgraad is lager dan de grens waarboven een (gedeeltelijke) toeslag toegekend kan worden.

Recente blogposts

Alles weergeven

Dekkingsgraad verder gedaald

De dalende rente is de belangrijkste reden voor de daling van de dekkingsgraad in de afgelopen maanden. De beleidsdekkingsgraad is inmiddels gedaald naar een niveau van 108,4% (september 2016). De bel

Comments


bottom of page